Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Finansdepartementet har samlet informasjon om det enkelte budsjettåret på egen portal som gjør det lettere å navigere og finne de  viktigste prioriteringene i Regjeringens forslag.

Statsbudsjettet 2015

8. oktober 2014 fremla finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2015.

Budsjettarbeidet

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Om budsjettene

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Aktuelt nå

Oppdaterte tall:

Nysaldert budsjett 2014

Anslaget for bruk av olje­inntekter i 2014 er noe redusert sammenliknet med Nasjonal­budsjettet 2015. Utgiftene er lavere enn tidligere lagt til grunn. Endret anslag for strukturelle skatter og avgifter trekker i motsatt retning.

Pressemelding om budsjettet:

Et budsjett for effektiv ressursbruk

- Regjeringen legger til rette for fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser. Vi styrker de viktigste velferdsområdene, og vi gjør offentlig sektor mer effektiv, sier finansminister Siv Jensen.

Flere aktuelle saker om Statsbudsjettet

Dokumenter

Prop. 1 (2014 - 2015) Gul bok:

Statsbudsjettet 2015

Meld. St. 1 (2014 - 2015)

Nasjonalbudsjettet 2015

Ressurser

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo