Den norske kirke

Regjeringen støtter opp under Den norske kirke som folkekirke og mener at både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Regjeringen arbeider for å etablere kirken som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten.

Kirkens økonomi

Den norske kirke blir i hovedsak finansiert ved statlige og kommunale midler, med deler av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond og gjennom gaver.

Værdal kirke

Kirkebygg

Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige.

Tidslinje

Fra statskirke - til stat og kirke

Se utviklingen av forholdet mellom stat og kirke fra 1519 og fram til i dag.

Aktuelt nå

Porten inn til Tjøtta krigsgravplass med monumentet i bakgrunnen.

Namnemerking på Tjøtta sovjetiske krigsgravplass i Nordland

Regjeringa foreslår å auke løyvingane til vedlikehald av utanlandske krigsgraver i Noreg. Auken inneber at 4000 umerkte graver på Tjøtta sovjetiske krigsgravplass i Nordland no vil bli merkte med namn.

81,5 mill. kroner til kyrkjevala i 2015

Regjeringa foreslår å løyve 76 millionar kroner til gjennomføring av kyrkjevala i Den norske kyrkja i 2015. Løyvinga kjem i tillegg til 5,5 millionar kroner som er løyvd i 2014 til å førebu vala. Den samla løyvinga vil då vere på 81,5 millionar kroner.

- Et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke

- Kulturdepartementet foreslår endringer i kirkeloven og i finansieringsordningen for Den norske kirke. Forslagene innebærer et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Flere aktuelle saker om Den norske kirke

Dokumenter

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav.

NOU 2006: 2

Staten og Den norske kirke

Formålet med utredningen var å gi grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skulle videreføres, reformeres eller avvikles.

Kontakt

Kirkeavdelingen

Telefon: 22 24 79 01
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030
Besøksadresse: Akersgt. 59,