Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Reform av jernbanesektoren

Mye fungerer godt på det norske jernbanenettet i dag. Regjeringen vil finne løsninger som gjør sektoren bedre rustet til å møte fremtiden.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra veg til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Samferdselsministeren testar kontoret #påsporet

16. og 17. mars flyttar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kontoret sitt til jernbanen. I to dagar skal politisk leiing i Samferdselsdepartementet ut og oppleve så mykje jernbane som mogleg.

NSB Gjøvikbanen får utbetalt 5 millionar kroner i bonus

- NSB Gjøvikbanen kan vise til svært gode resultat i talet på reisande i 2014. Bonusen er difor fullt ut fortent. Passasjerauken over fleire år illustrerer at konkurranseutsetjinga av persontransporten på Gjøvikbanen fungerer. Det gir dei reisande eit betre tilbod som fleire ynskjer å nytte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ny godsterminal i Trøndelag: Jernbaneverket tilrår Torgård i Trondheim kommune

– Pendlerne inn til de store byene i Norge får en enklere reisehverdag når de nye ruteendringene nå er innført. Passasjerene på Østlandet, i Trøndelag og på Sørlandsbanen vil merke positive endringer i form av flere togavganger og flere nye tog. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere aktuelle saker om Jernbane

Dokumenter

Høring - utkast til ny jernbaneforskrift

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift. Høringen er i hovedsak ledd i gjennomføringen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde i norsk rett.

Muligheter for felles korridor for jernbane og veg

Notat om viktige grenseflater mellom prosjektene Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, utarbeidet av Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om jernbane. 

Kontakt

Baneseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo