Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Reform av jernbanesektoren

Mye fungerer godt på det norske jernbanenettet i dag. Regjeringen vil finne løsninger som gjør sektoren bedre rustet til å møte fremtiden.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra veg til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Jernbane: 2015 - året då forfallet blir redusert

Etter mange år med auka forfall, er 2015 året der Jernbaneverket kan glede seg over at vedlikehaldsetterslepet blir redusert. - Vi ønskjer å gjere jernbanen meir påliteleg og gjer no eit ekstraordinært løft på vedlikehaldsfronten. Eg meiner satsinga både er lønsam og bra for alle som nyttar jernbanen. Vi ønskjer at jernbanen skal bli meir påliteleg. Satsinga vil leggje til rette for betre punktlegheit og auka regularitet i togtrafikken, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

NSB Gjøvikbanen får utbetalt 5 millionar kroner i bonus

- NSB Gjøvikbanen kan vise til svært gode resultat i talet på reisande i 2014. Bonusen er difor fullt ut fortent. Passasjerauken over fleire år illustrerer at konkurranseutsetjinga av persontransporten på Gjøvikbanen fungerer. Det gir dei reisande eit betre tilbod som fleire ynskjer å nytte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ny godsterminal i Trøndelag: Jernbaneverket tilrår Torgård i Trondheim kommune

– Pendlerne inn til de store byene i Norge får en enklere reisehverdag når de nye ruteendringene nå er innført. Passasjerene på Østlandet, i Trøndelag og på Sørlandsbanen vil merke positive endringer i form av flere togavganger og flere nye tog. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere aktuelle saker om Jernbane

Dokumenter

Høring - utkast til ny jernbaneforskrift

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift. Høringen er i hovedsak ledd i gjennomføringen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde i norsk rett.

Muligheter for felles korridor for jernbane og veg

Notat om viktige grenseflater mellom prosjektene Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, utarbeidet av Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om jernbane. 

Kontakt

Baneseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo