Veg

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting.

Veireform fremmet i statsråd: Mer effektiv og helhetlig veiutbygging

- Vi foreslår å organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter – bedre, raskere og billigere. Vi varsler også endringer i opplegget med bompenger, for å spare bilistene for penger ved å effektivisere bompengesektoren og redusere finanskostnadene, sier samferdselsministeren.

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten.

Vegnettet i Norge

Mesteparten av innenriks transportarbeid utføres på vegnettet, som utgjør grunnstrukturen i transportsystemet i Norge. Vegtransporten er fleksibel. I store geografiske og markedsmessig viktige områder er det i realiteten ikke noe alternativ til vegtransport.

Aktuelt nå

Vedlikeholdsetterslepet reduseres: Rekordmye asfaltvedlikehold i 2015

Vedlikeholdsforfallet på veinettet blir i 2015 redusert for første gang på mange tiår. - Det er gøy å klippe snorer, men jeg mener det er mest ansvarlig å vedlikeholde den infrastrukturen vi allerede har. Derfor har vi valgt en ekstraordinær høy vekst i vedlikehold av tunneler, bruer og asfaltdekke. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på riksveiene bli redusert i 2015. Jeg håper vi nå får endret synet på viktigheten av vedlikehold. Jeg mener det er mer lønnsomt i det lange løp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbaneverket og Statens vegvesen tilrår trasé for Ringeriksbanen og ny E16

- Jernbaneverket og Statens vegvesen har kome med eit solid fagleg grunnlag for det vidare arbeidet med Ringeriksbanen og ny E16 mellom Skaret og Hønefoss. Dette seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at dei to etatane i dag har lagt fram siste del av fellesutgreiinga om jernbane- og vegutbygging mellom Sandvika og Hønefoss.

Kjøretøy skal kunne holdes igjen med hjullås

– Vi skal hindre at useriøse transportører stikker av fra bøter og gebyrer i trafikken. Derfor vil vi åpne for å ta i bruk hjullås, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag om endring i vegtrafikkloven som gjør det mulig å holde tilbake kjøretøy til bøter og gebyrer er betalt.

Flere aktuelle saker om Veg

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan (NTP) legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Reformer i veisektoren

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om veg og vegtrafikk.

Kontakt

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo