Veg

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting.

Biler på bru

Høring av ITS-lov: - Viktig for modernisering av vegsektoren

– Intelligente transportsystemer kan bidra tiløket trafikksikkerhet, bedre trafikkflyt og reduksjon av miljø- og klimapåvirkning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten.

Vegnettet i Norge

Mesteparten av innenriks transportarbeid utføres på vegnettet, som utgjør grunnstrukturen i transportsystemet i Norge. Vegtransporten er fleksibel. I store geografiske og markedsmessig viktige områder er det i realiteten ikke noe alternativ til vegtransport.

Aktuelt nå

Samferdselsministerens øst-vest-tur

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud reiste mandag 16. februar hver sin rute fra Oslo til Bergen og to andre ruter tilbake dagen etter. Kjøreturen ble gjennomført for å få et bedre grunnlag før regjeringen beslutter hvilke to veiforbindelser mellom Oslo og Bergen som skal prioriteres.

Jernbaneverket og Statens vegvesen tilrår trasé for Ringeriksbanen og ny E16

- Jernbaneverket og Statens vegvesen har kome med eit solid fagleg grunnlag for det vidare arbeidet med Ringeriksbanen og ny E16 mellom Skaret og Hønefoss. Dette seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at dei to etatane i dag har lagt fram siste del av fellesutgreiinga om jernbane- og vegutbygging mellom Sandvika og Hønefoss.

Kjøretøy skal kunne holdes igjen med hjullås

– Vi skal hindre at useriøse transportører stikker av fra bøter og gebyrer i trafikken. Derfor vil vi åpne for å ta i bruk hjullås, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag om endring i vegtrafikkloven som gjør det mulig å holde tilbake kjøretøy til bøter og gebyrer er betalt.

Flere aktuelle saker om Veg

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan (NTP) legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017

Vegvesenet har sammen med Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og sju storbykommuner utarbeidet tiltaksplanen.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om veg og vegtrafikk.

Kontakt

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo