Pensjoner og trygd

Pensjoner og trygd skal sikre inntekt i alderdommen, ved uførhet og ved tap av forsørger.

Ny uføretrygd

Ny uføretrygd trådde i kraft 1. januar 2015. Den nye uføretrygda vil blant anna gjere det lettare å kombinere trygd og arbeid.

Bilde av NAV-logo plassert på ytterveggen av et bygg.

Sosialhjelp

Sosialhjelpen er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk hjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Aktuelt nå

Rapport

Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem

Som følge av at levealderen stadig øker har spørsmålet om å heve aldergrensene i pensjonssystemet blitt en aktuell problemstilling i mange land, inkludert våre nordiske naboland. 

Bilde av et eldre par som holder rundt hverandre.

Pensjonsreformen

Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011. Reformen skal sikre et pensjonssystem som det er mulig å betale for også i framtiden.

NAV-reformen

NAV-reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, hvor kommune og stat samarbeider om å levere tjenester til innbyggerne.

Flere aktuelle saker om Pensjoner og trygd

Dokumenter

Høring

NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

I utredningen legges det frem forslag om ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs. Utredningen er sendt på høring.

Lover og regler

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Finn dokument

Finn dokument knytta til temaet Trygd og sosiale tjenester. 

HøyringarNOU-arLover og regler

Kontakt

Pensjonsavdelingen

Telefon: 22 24 86 01
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Møllergata 37,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 01
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Møllergata 37,