Skole og videregående opplæring

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Bilde av lærer og elev på Ila skole.

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Illustrasjonsbilde realfag

Satsing på realfag

Det er godt dokumentert at norske elever ikke har gode nok resultater i realfag, slik at vi får tilført arbeidslivet den kompetansen de har behov for i fremtiden. Derfor vil regjeringen ha en ny nasjonal realfagsstrategi, som skal  komme i 2015.

Elev som sveiser

Yrkesfagløftet

Regjeringen har tre hovedmål for yrkesfagløftet; tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, mer fleksible løp i fag- og yrkesopplæringen og bedre kvalitet og relevans i opplæringen. Arbeidslivet får den fagkompetansen det er behov for, og ungdommen får realisert sine evner gjennom fag- og yrkesopplæringen.

Aktuelt nå

Lærer og elever

Nye karriereveier for lærere

Som en del av Lærerløftet vil Regjeringen prøve ut en toårig ordning med om lag 200 lærerspesialister i skolen. Ved siden av å undervise skal lærerspesialistene være pådrivere for det faglige utviklingsarbeidet på skolen.

Bilde av ungdommer

Utdanning og menneskerettigheter

Kunnskapsdepartementet har arrangert konferanse om menneskerettigheter. Her kan du se konferansen på nett-tv.

Bilde av Torbjørn Røe Isaksen og Margit Kristina Akselsen.

Toppmøte om mobbing

Nesten fire prosent av elevene i skolen oppgir at de mobbes to eller flere ganger i uken. På et toppmøte 30. januar ga tidligere mobbeofre, fagfolk og forskere innspill til regjeringens arbeid mot mobbing.

Flere aktuelle saker om Skole og videregående opplæring

Dokumenter

Høring

Endringer i RLE-faget

Departementet foreslår å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Læreplanen i faget foreslås også endret. I tillegg foreslås det krav om relevant kompetanse for å kunne undervise i fag og presisering av hvilke avgjørelser barneverntjenesten kan ta.

Høring

Endringer i privatskoleloven

Det foreslås å gjeninnføre begrepet frittstående skoler (friskoler), og å beholde gjeldende godkjenningsordning med krav til særskilt grunnlag for å kunne godkjennes og videre å tilføye to nye godkjenningsgrunnlag: videregående yrkesfagskoler og profilskoler.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om grunnskolen og videregående opplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).