Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Å gi mennesker i alle aldre mulighet til å tilegne seg ny kunnskap er en av regjeringens satsinger. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Kompetanse for framtida

Det ligg an til eit stort underskot av sjukepleiarar og personar med yrkesfagleg utdanning.

Bilde av sveiser

Læring i arbeidslivet

Mennesker i alle aldre har behov for å tilegne seg ny kunnskap underveis i karrieren.

Innspill til stortingsmelding

Regjeringen skal utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet eller som har falt ut. Gi innspill til dette arbeidet!

Relaterte tema

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde voksenopplæring

Styrker opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne

Regjeringen foreslår å bevilge 169 millioner kroner til to ordninger som skal styrke grunnleggende ferdigheter hos voksne.

Bilde fra barnehage

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Rekordmange får midler

825 virksomheter har fått innvilget til sammen 161 millioner kroner til kurs i grunnleggende ferdigheter for voksne. Det er om lag 60 prosent flere enn i fjor.

Illustrasjonsbilde

Nasjonal satsing på økt kompetanse

For første gang går en regjering sammen med nærings- og arbeidsliv om en samlet strategi for å øke kompetansen til hele den norske befolkningen.

Flere aktuelle saker om Voksnes læring og kompetanse

Dokumenter

OECDs analyse av Norge: Ta kompetansen i bruk!

Norge må ta kompetansen bedre i bruk for å sikre konkurransekraften og velferden i fremtiden, viser en ny rapport fra OECD. - Det finnes for mange eksempler på at folk med behov for å bedre sin kompetanse faller mellom to stoler. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene

Proba samfunnsanalyse og Damvad har levert rapporten ” Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene – med søkelys på samhandlingen med NAV”, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om kompetanse og voksenopplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).