Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Folkerett

Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter. Folkeretten reguleres både gjennom sedvanerett og traktater.

Hvor gjelder norsk lovgivning?

Mange har spørsmål om hvor norsk lovgivning gjelder. Her er noen svar.

Kart over utstrekningen av norsk kontinentalsokkel

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales som "havenes grunnlov". Den inneholder detaljerte regler om staters rettigheter, plikter og ansvar for å fremme en fredelig og forsvarlig utnyttelse av havområdene, samt ivareta miljøhensyn og andre overordnede interesser.

Aktuelt nå

FN-forhandlinger om biodiversitet på havet

- Havretten og en sunn forvaltning av havområdene er en bærebjelke i norsk politikk og økonomi. At FN nå ventes å starte forhandlinger om en ny avtale om vern og bærekraftig bruk av internasjonale havområder er derfor positivt, sier Brende.

Pågåande rettssaker i Efta og EU

Her fylgjer ei oversynt over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen er Noreg er involvert. Oppdatert september 2014.

Avslutta saker for Efta- og EU-domstolen

Oversikt over saker hvor Norge har vært involvert siden 2003. Oppdatert september 2014.

Flere aktuelle saker om Folkerett

Dokumenter

Varsling i utenrikstjenesten

Det oppfordres til å varsle om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten, også mistanke om økonomiske misligheter.

Veileder om folkerettslige avtaler

Veiledningen er fastsatt av Utenriksdepartementet og vil være retningsgivende for departementenes arbeid med folkerettslige avtaler.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Rettsavdelingen

Telefon: 23 95 09 03
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,