Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra, eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Illustrasjon fra Meld.St.25 (2013-2014) Utdanning for utvikling

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Regjeringen øker derfor innsatsen for utdanning i sårbare stater og områder i krise og konflikt. Utenriksdepartementet arbeider aktivt med å gjøre utdanningstiltak til en integrert del av vår humanitære innsats.

Mineryddingsarbeidere

Humanitær nedrustning

Det har store økonomiske, sosiale og humanitære konsekvenser når livet ikke kan gå sin normale gang på grunn av ueksploderte klasevåpen, etterlatte miner eller håndvåpen i gale hender. Målet for arbeidet med humanitær nedrustning er å forhindre og redusere væpnet vold ved å rette oppmerksomheten mot de umenneskelige lidelsene som forårsakes av våpenbruk.

Barn i flyktningleir for syriske flyktninger i Tyrkia

Verdens humanitære toppmøte 2016

FNs generalsekretær har besluttet å invitere til et første humanitære toppmøte «World Humanitarian Summit» i 2016, for å etablere bredere eierskap og utforme en strategisk innretning for humanitært arbeid fremover. Forut for toppmøtet vil det bli gjennomført en rekke regionale konsultasjoner om humanitære spørsmål.

Aktuelt nå

Norge gir 410 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond

- Verden har sjelden sett så mange store humanitære kriser som i 2014. Ifølge FN vil det være økende behov for humanitær innsats også neste år, sier utenriksminister Børge Brende. Norge øker nå bidraget til FNs nødhjelpsfond for humanitære kriser.

Haiti - fem år etter jordskjelvet

12. januar er det fem år siden Haiti ble rammet av et voldsomt jordskjelv. - Gjenoppbyggingen har gitt tydelige resultater, men svært mye gjenstår. Det vil ta mange år å løse de enorme utfordringene Haiti står overfor for å redusere fattigdom, skape vekst og arbeidsplasser og sikre naturressursene for fremtiden, sier utenriksminister Børge Brende.

Støtte i kampen mot aids, tuberkulose og malaria

- Hvert år dør fire millioner mennesker av aids, tuberkulose og malaria. Med ny kunnskap, billigere medisiner og bedre utstyr, kan vi redusere forekomsten og få sykdommene under kontroll før 2030, sier utenriksminister Børge Brende som har undertegnet en avtale om norsk støtte til Det globale fondet på 1,7 milliarder kroner for 2014 til 2016.

Flere aktuelle saker om Humanitært arbeid

Dokumenter

Årsrapport 2013

Norsk humanitær politikk

Årsrapporten gir et overblikk over de viktigste prosessene i norsk humanitær politikk i året som gikk. Den omhandler det Norge gjør som humanitærpolitisk aktør i internasjonale fora.

Faktaark

Minekonvensjonen

Minekonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr antipersonellminer. Den offisielle tittelen er Konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,