Innlevering av listeframlegg

Publisert under: Regjeringa Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Informasjon om innlevering av listeframlegg for parti og andre som stiller liste.

Etter vallova skal listeframlegg vere underskrive av eit visst tal personar. For parti og grupper som ikkje kjem inn under reglane om såkalt ”forenkla modell” (det vil seie at listeforslaget kan underskrivast av minst to av styremedlemene i partiet sin lokalavdeling i det fylket eller den kommunen lista gjeld), må det samlast inn eit visst tal underskrifter på listeframlegget frå personar med stemmerett i kommunen eller fylket lista skal stille. Bruk skjemaet det er lenkja til lenger nede på denne sida ved innlevering av listeframlegg.

Frist for innlevering av listeframlegg

Listeframlegget må ha kome fram til kommunen/fylkeskommunen innan 31. mars kl. 12. Det er ikkje nok at brevet med listeframlegget er poststempla innan fristen. 

Om innlevering av listeframlegg 

Registrering av politiske parti

Registrering skjer hjå Partiregisteret i Brønnøysundregistrene seinast 2. januar 2015 for å ha verknad for valget i 2015.

Regelverket om registrering av politiske parti

Oversikt over politiske registrerte parti

Partiregisteret (Brønnøysundregistrene) 

Stortingsmandat

Fordeling av stortingsmandata for vala i 2013 og 2017

Brosjyre

Illustrasjon av brosjyre  

 

Brosjyre om partia sine nominasjonar: Kor stor rolle spelar listeplassering og røystetillegg eigentleg?
[bokmål]  [nynorsk] pdf-format

Publikasjonnummer H-2246 Utgitt februar 2010