Arbeidsdepartementet (Departementet for de offentlige arbeider) (1885–1946)

Arbeidsdepartementet ble opprettet 1. september 1885. Det fikk overført samferdsels- og forsikringssakene og de geologiske undersøkelser fra Indredepartementet, havnevesenet fra Marinedepartementet og tekniske skoler og den europeiske gradmåling fra Kirke- og undervisningsdepartementet. Arbeidsdepartementets hovedsaksområder hadde linjer tilbake via Indredepartementet, Marinedepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet, 4. Departement (innenrikssaker) og 6. Departement, til 2. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som begge ble opprettet 2. mars 1814. 1. oktober 1916 ble blant annet poststyrelsen, telegraf- og telefonvesenet og statsunderstøttet skipsfart overført fra Arbeidsdepartementet til det nyopprettede Handels- og sjøfartsdepartementet. 1. september 1920 ble havnevesenets administrasjon overført fra Arbeidsdepartementet til Handels- og sjøfartsdepartementet. I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. 1. februar 1944 skiftet  Arbeidsdepartementet i Oslo navn til Trafikkdepartementet. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo gjenopprettet. Samtidig ble post-, telegraf- og telefonsakene overført fra Handelsdepartementet til Arbeidsdepartementet. 21. desember 1945 ble kommunikasjonssakene overført fra Forsynings- og gjenreisningsdepartementet til Arbeidsdepartementet. 15. februar 1946 ble sivil luftfart overført fra Forsvarsdepartementet til Arbeidsdepartementet. 22. februar 1946 ble Arbeidsdepartementets navn endret til Samferdselsdepartementet.

Regjeringspolitikere