Arbeidsdepartementet (2010–2014)

Navnet Arbeidsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2010, ved at Arbeids- og inkluderingsdepartementet skiftet navn, innvandringssakene ble overført til Justis- og politidepartementet, inkluderings- og mangfoldssakene ble overført til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og offentlige tjenestepensjoner ble overført fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Hovedtyngden av Arbeids- og inkluderingsdepartementets saksområde hadde linjer bakover via Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Sosialdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Sosialdepartementet, Handelsdepartementet (av 1903), Justis- og politidepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Indredepartementet, 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), 3. Departement (politisaker), 4. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (finanssaker), til 2. Departement (innenrikssaker), 4. Departement (handels- og tollsaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som alle ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2014 ble Arbeidsdepartementets navn tilbakeført til Arbeids- og sosialdepartementet.

Regjeringspolitikere