Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006–2009)

Navnet Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2006, ved at Arbeids- og sosialdepartementet fikk nytt navn, og fikk overført innvandrings- og integreringssaker og same- og minoritetssaker fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samtidig ble alkohol- og narkotikasaker  overført til Helse- og omsorgsdepartementet. Hovedtyngden av Arbeids- og inkluderingsdepartementets saksområde hadde linjer bakover via Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Sosialdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Sosialdepartementet, Handelsdepartementet (av 1903), Justis- og politidepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Indredepartementet, 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), 3. Departement (politisaker), 4. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (finanssaker), til 2. Departement (innenrikssaker), 4. Departement (handels- og tollsaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som alle ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2010 ble Arbeids- og inkluderingsdepartementets navn endret til Arbeidsdepartementet, ved at innvandringssakene ble overført til Justis- og politidepartementet, og inkluderings- og mangfoldssakene ble overført til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet ble offentlige tjenestepensjoner overført til Arbeidsdepartementet.

Regjeringspolitikere