Finans- og tolldepartementet (Departementet for finansene og tollvesenet) (1846–1996)

Navnet Finans- og tolldepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1846, ved at handelssakene ble overført til det nyopprettede Indredepartementet og Finans-, handels- og tolldepartementets navn ble endret Hovedtyngden av Finans- og tolldepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Finans-, handels- og tolldepartementet og 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker), til 1. Departement (finanssaker) og 4. Departement (handels- og tollsaker), som begge ble opprettet 2. mars 1814. 1. oktober 1878 ble skogbrukssakene overført fra Indredepartementet til Finans- og tolldepartementet. 1. juli 1913 ble saker somgjaldt Arbeiderbruk og Boligbanken, syke- og understøttelseskasser og livsforsikringsselskaper overført fra Finans- og tolldepartementet til Sosialdepartementet. 1. oktober 1916 ble Kongsberg sølvverk og myntverksted overført fra Finans- og tolldepartementet til det nyopprettede Handels- og sjøfartsdepartementet. 20. april 1917 ble pensjonskassen og enkekasse overført fra Finans- og tolldepartementet til Sosialdepartementet. 30. april 1920 ble industriforsynings- og eksportforbudssakene overført fra det nedlagte Industriforsyningsdepartementet til Finans- og tolldepartementet. I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo gjenopprettet. Da ble samtidig priskontrollen overført til Finans- og tolldepartementet fra Justis- og politidepartementet, og lensmannsetaten overført fra Finans- og tolldepartementet til Justis- og politidepartementet. 1. januar 1980 ble ansvaret for langsiktig planlegging og samordning lagt til en egen statsråd med eget sekretariat i Finansdepartementet. 1. januar 1982 ble ordningen med en egen statsråd for langsiktig planlegging og samordning avviklet. 1. januar 2000 ble departementets navn endret til Finansdepartementet.

Regjeringspolitikere

Regjeringsmedlemmer (62)

Statssekretærer (22)

Politiske rådgivere (3)