Handelsdepartementet (Departementet for handel, sjøfart, industri, håndverk og fiskeri) (1916–1947)

Handelsdepartementet ble opprettet 1. oktober 1916. Det fikk overført saker fra flere departementer. Fra det tidligere Handelsdepartementet, som nå fikk navnet Sosialdepartementet, fikk Handelsdepartementet  overført blant annet innenlandsk handel, markeder, børser, håndverk, mål og vekt, industrisaker, saltvannsfiske, bergverk og endel saker vedrørende statlig eiendom. Fra Justis- og politidepartementet ble overført endel revisjonssaker, ildsfarlighetslovgivningen og Finnmark brennevinskasse. Fra Finans- og tolldepartementet Kongsberg sølvverk og myntverksted. Fra Arbeidsdepartementet blant annet Poststyrelsen, statsstøttet skipsfart og telegraf og telefonvesenet, og fra Kirke- og undervisningsdepartementet fattig- og omstreifervesenet. 25. april 1919 ble fiskeriforsyningssakene overført til Handelsdepartementet fra Provianteringsdepartementet. 30. april 1920 ble ingeniør-, statistikk- og personalsaker overført fra det nedlagte Industriforsyningsdepartementet til Handelsdepartementet. 1. september 1920 ble Havnevesenets administrasjon overført til Handelsdepartementet fra Arbeidsdepartementet. 1. oktober 1939 ble kriselovsaker overført fra Handelsdepartementet til det nyopprettede Forsyningsdepartementet. I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo gjenopprettet. 22. april 1940 ble skipsfartssakene overført fra Handelsdepartementet til Forsyningsdepartementet. 1. oktober 1942 ble Handelsdepartementets handelsavdeling overørt til Forsyningsdepartementet. Under okkupasjonsstyret i Oslo ble Handelsdepartementet 1. april 1943 omdannet til et næringsdepartement. 8. mai 1945 fikk Handelsdepartementet overført losvesenet fra Forsvarsdepartementet, og Skipsfartsdirektoratet fra Skipsfartsdepartementet. Kommunikasjonsdirektoratet ble overført fra Handelsdepartementet til Arbeidsdepartementet. Det ble vedtatt å endre departementets navn til Økonomidepartementet, men dette ble ikke gjennomført. 1. juli 1946 ble fiskeriavdelingen overført fra Handelsdepartementet til det nyopprettede Fiskeridepartementet. Handelsdepartementets fulle navn ble samtidig endret til Departementet for handel, sjøfart og industri.

Regjeringspolitikere