Justis- og beredskapsdepartementet (2001–)

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Ansvaret for utlendingssaker i Justis- og politidepartementet ble 7. juni 2000 lagt til statsråden som var sjef for Kommunal- og regionaldepartementet, som første skritt til å overføre saksfeltet dit. 1. januar 2001 ble utlendingssakene overført fra Justis- og politidepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet. Ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013 ble ansvaret for selskapslovgivningssaker i Justis- og beredskapsdepartementet lagt til sjefen for Nærings- og handelsdepartementet. 1. januar 2014 ble sakene overført til Nærings- og fiskeridepartementet. Ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013 ble ansvaret for selskapslovgivningssaker i Justis- og beredskapsdepartementet lagt til sjefen for Nærings- og handelsdepartementet. 1. januar 2014 ble sakene overført til Nærings- og fiskeridepartementet. Embetet som statsråd for innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet ble opprettet 16. desember 2015. 1. april 2016 ble embetet omgjort til statsråd for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet. Embetet som statsråd for innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet ble opprettet 16. desember 2015. Embetet fikk samtidig ansvar for integreringssakene i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 1. april 2016 ble integreringssakene overført til Justis- og beredskapsdepartementet. Navnet Justis- og beredskapsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2012, ved at Justis- og politidepartementets navn ble endret. Hovedtyngden av Justis- og beredskapsdepartementets saksområde har linjer tilbake via Justis- og politidepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 2. Departement (justissaker) og 3. Departement (politisaker), til 2. Departement (innenrikssaker) og 3. Departement (justissaker) som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2014 ble integreringssakene overført til Justis- og beredskapsdepartementet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet ble 1. april 2016 lagt til statsråden som siden 16. desember 2015 hadde hatt ansvar for innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet og integreringssaker i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Regjeringspolitikere