Kommunal- og regionaldepartementet (1998–2004)

Navnet Kommunal- og regionaldepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1998, ved at Kommunal- og arbeidsdepartementets navn ble endret og arbeidsmarkedssakene ble overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Hovedtyngden av Kommunal- og regionaldepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Kommunal- og arbeidsdepartementet av 1993, Kommunaldepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet av 1948, Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet, til Indredepartementet som ble opprettet 1. januar 1846. 1. januar 2014 ble departementets navn endret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og mye av det nedlagte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets saker ble overført.

Regjeringspolitikere