Sosial- og helsedepartementet (1993–2002)

Navnet Sosial- og helsedepartementet ble tatt i bruk 8. november 1993, som følge av at departementets to hovedsaksområder lå under hver sin statsråd. Hovedtyngden av Sosial- og helsedepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Sosialdepartementet, Handelsdepartementet (av 1903), Justis- og politidepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Indredepartementet, 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), 3. Departement (politisaker), 4. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (finanssaker), til 2. Departement (innenrikssaker), 4. Departement (handels- og tollsaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som alle ble opprettet 2. mars 1814. Embetet som statsråd for helsesaker, i Sosial- og helsedepartementet var fortsettelsen av embetet somble opprettet i Sosialdepartementet 4. september 1992. 1. januar 2002 ble embetet omgjort til statsråd og sjef for det nyopprettede Helsedepartementet. 1. januar 2002 ble helsesakene overført til det nyopprettede Helsedepartementet og Sosial- og helsedepartementets navn endret til Sosialdepartementet.

Regjeringspolitikere