- EU på rett vei

EU-kommisjonen har lagt fram melding om klima – og energirammeverket mot 2030. – EU er på rett vei, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

EU-kommisjonen foreslår at det settes et mål om å redusere utslippene av klimagasser med 40 prosent i 2030 sammenlignet med utslippene i 1990. De foreslår også et mål om at andelen fornybar energi skal være 27 prosent i 2030. De ønsker fortsatt satsing på energieffektivisering. Kommisjonen foreslår å innføre en markedsstabiliserende reserve i kvotemarkedet fra neste kvoteperiode (2021), og at reduksjonsfaktoren, dvs den faste årlige reduksjonen i kvotemengden skal øke fra 1,74 prosent til 2,2 prosent.

- Norge sendte et brev til Europakommisjonen før jul, med en rekke innspill til dette EU-rammeverket. Forslaget som kom i dag har klare fellestrekk med vårt utgangspunkt. Det viser at synspunktene vi fremmer er relevante i klima- og energidebatten i Brussel. Nå gjelder det å følge EU-prosessen videre, sier klima –og miljøminister Tine Sundtoft.

-40 prosents kutt er i tråd med det veikartet for klima og energi mot 2050 og er nødvendig for å nå målet om å redusere klimagassutslipp med 80-95 prosent innen 2050, sier Sundtoft.

EU spiller en ledende rolle i å heve ambisjonene og skape framdrift i arbeidet med en ny klimaavtale i 2015, det er derfor viktig at EU nå signaliserer fortsatt vilje til å satse på utslippsreduksjoner.

-Det er også svært positivt at EU fortsatt vil satse både på fornybar energi og energieffektivisering. Mer fornybar energi og energieffektivisering er helt nødvendig for å nå togradersmålet. Norge støtter ett, overordnet utslippsmål, men mener samtidig at det er et sterkt behov for virkemidler rettet mot fornybar energi og energieffektivisering, sier ministeren.

Regjeringen vil i løpet av 2014 forberede en indikativ og betinget utslippsforpliktelse for Norge til 2015-avtalen under FNs klimakonvensjon, for framlegging innen utgangen av første kvartal 2015.  Regjeringen vil også legge fram en sak om innretting av Norges internasjonale klimainnsats for Stortinget i revidert nasjonalbudsjett 2014.

Tine Sundtoft ser positivt på Kommisjonens forslag om tiltak for å stabilisere  kvotemarkedet, og at kvotemengden skal reduseres raskere.

- Å stramme inn kvotesystemet helt nødvendig for å nå ambisiøse utslippsmål. Tiltak for å stramme inn kvotemarkedet etter 2020 er imidlertid ikke nok. Det er nødvendig med raske tiltak, også før 2020, for å øke prisen på klimakvotene slik at kvotesystemet i større grad bidrar til den nødvendige omstillingen av næringslivet, sier Tine Sundtoft.

Til toppen