- Forbrukerrettighetsdirektiv ikke godt nok

Komiteen for europeiske saker i det franske parlamentet har gitt klare signaler om at utkastet til forbrukerrettighetsdirektiv ikke er godt nok. De mener at dagens forslag vil svekke forbrukernes rettigheter og at man ikke kan akseptere at forbrukerbeskyttelsen reduseres. Det kom frem i en høring Europaparlamentet arrangerte med det franske parlamentet forrige uke. Geir Bekkevold rapporterer.

Som ledd i oppfølgingen av Lisboa-traktaten arrangert Europaparlamentets komité for indre marked og forbrukere (IMCO) 26. januar 2010 en høring med komiteen for europeiske saker i det franske parlamentet. IMCO var dermed første ute blant komiteene i Europaparlamentet til å arrangere en slik høring. Høringen bekrefter en stor grad av enighet om at utkastet til direktiv må forbedres for å sikre et høyere beskyttelsesnivå for forbrukerne.

På IMCO-møtet 25. januar viste også flere til et innspill fra det norske forbrukerombudet med konkrete eksempler på hvordan han mener forbrukerhensyn ville bli svekket, dersom en la Kommisjonens forslag til grunn.

IMCO har for øvrig invitert representanter fra alle nasjonale parlament i EU til en høring 23. februar 2010 (som også overføres via webTV). Ifølge dagens tidsplan vil IMCOs drøftinger med kommissær Reding finne sted 7. april 2010.

Fra høringen med Komiteen for europeiske saker det franske parlament
• IMCO fikk klare signaler fra det franske parlament om at utkastet til direktivtekst ikke var godt nok. Det ble understreket at full harmonisering vil redusere dagens beskyttelsesnivå og det ikke tok hensyn til nærhetsprinsippet. • En svekkelse av forbrukernes rettigheter vil være et skritt tilbake fra dagens lovgivningen. Dette et følsomt område og en kan ikke akseptere at dagens forbrukerbeskyttelse reduseres.
• Fra IMCOs side la rapportør Schwab (EPP) vekt på å høyne nivået på beskyttelsen og at en måtte fundamentale revidere direktivet. Han la vekt på at en fant en løsning der forbrukerne ble tilfreds.
• De ulike skyggerapportørene bekreftet at en ser store problemer med direktivet og med bruk av full harmonisering som foreslått. Det ble av Gebhardt (S&D) også understreket at en politisk ikke kan selge et budskap om å ’redusere forbrukerrettigheter’ til de europeiske borgerne.

IMCO drøftet 25. januar for fjerde gang direktivet om forbrukerrettigheter og denne gangen kapittel V (Consumer rights concerning contract terms).
• Møtet bekreftet behovet for å finne en pragmatisk modell for harmonisering av kapittel V. Rapportør Schwab la vekt på å finne en riktig balanse i forhold til forbrukere og medlemslandene, og med vekt på forbrukerhensyn.
• Komiteen kommenterte valget av modell, basert på ’generelle prinsipper’ i artikkel 32 – som skal benyttes for å vurdere om en konkret sak er urimelig eller ikke-, bruken av en ’svart liste’ (praksis som alltid må betraktes som urimelig) og/eller kombinert med en grå liste (praksis som anses som urimelig med mindre den handlende kan dokumentere at praksis ikke er urimelig).
• Rapportør Schwab ønsket bruk av ’generelle prinsipper’ kombinert med en svarteliste, men var negativ til en ’grå liste’ og til en modell med komitologiprosedyre. Det kom ulike kommentarer, men generelt var det flere som var skeptiske til bruken av full harmonisering av kapitel V; og flere delte Schwabs syn på ’ikke-bruk’ av komitologiprosedyre.
• I tre av innleggene ble det henvist til et innspill fra det norske forbrukerombudet, der en gav konkrete eksempler på hvordan han mener forbrukerhensyn ville bli svekket, dersom en la Kommisjonens forslag til grunn
• Det vil være behov for videre drøftinger bl.a. med basis i erfaringene med direktivet om urimelig handelspraksis (UCP). 

Drøftingene kan også høres på nytt på IMCOs websider følgende lenker:
25. januar ca kl 16.30 i IMCO

26. januar ca kl 17.30 med IMCO det franske parlament

Lenke til innspillet fra det norske forbrukerombudet finner du her.

Til toppen