IMF om norsk økonomi

En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet (IMF) overleverte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen.

Delegasjonen mener at regjeringens økonomiske opplegg for 2015 er tilpasset den avdempede veksten i norsk økonomi. IMF anslår en vekst i BNP Fastlands-Norge på 1,4 prosent i år og noe høyere neste år, om lag på linje med anslagene i Revidert nasjonalbudsjett. Arbeidsledigheten anslås å øke noe, men holde seg på et forholdsvis lavt nivå.

– Jeg merker meg at delegasjonen fra IMF støtter regjeringens økonomiske opplegg slik vi senest la det fram i Revidert nasjonalbudsjett. IMF bekrefter regjeringens analyse av utfordringene i norsk økonomi og at vi står overfor en omstilling til en ny normal, sier finansminister Siv Jensen.

IMF peker på at oljesektoren ikke lenger vil være en like sterk kilde til økonomisk vekst. Andre konkurranseutsatte næringer vil derfor etter hvert måtte bli viktigere. For ikke å risikere å overopphete økonomien må norske myndigheter fremover være forsiktig med for sterk finanspolitisk stimulans. Delegasjonen understreker at offentlig etterspørsel etter varer og tjenester ikke bør erstatte fallet i etterspørselen fra petroleumssektoren. 

Tilstanden i finansmarkedet blir viet særlig oppmerksomhet i rapporten. IMF vil heretter hvert femte år gjennomføre en omfattende gjennomgang av det norske finanssystemet (Financial Stability Assessment Program - FSAP). Det norske finansielle systemet vurderes som generelt sunt og veldrevet. Rapporten peker på at høy vekst i boligpriser og gjeld i husholdningene er en risiko for den finansielle stabiliteten, og viser til at enklere regelverk for nybygging kan bidra til økt tilbud av boliger. Også bankenes utstrakte bruk av finansiering i utlandet vurderes som en kime til ustabilitet.

Rapporten peker videre på at et mer nøytralt skattesystem vil kunne øke produktiviteten. IMF påpeker videre at det er et fortsatt behov for reformer i pensjon-, uføre- og sykelønnsordningene, og at dagens landbrukspolitikk hemmer produktivitetsutviklingen i resten av økonomien og bidrar til å holde levekostnadene oppe.

Staben i IMF vil i løpet av sommeren utarbeide en mer omfattende rapport som legges fram for IMFs styre til høsten. Rapporten vil bli offentliggjort etter styrebehandlingen.

Delegasjonen ble ledet av Thomas Dorsey, Mission Chief for Danmark, Norge og Nederland.

 

Nett-tv Pressekonferanse – IMFs vurdering av Norge

Se sendingen her

Se sendingen her

Til toppen