- Viktig forskningssamarbeid med Brasil

Olje- og energiminister Tord Lien møtte tirsdag den brasilianske ministeren for vitenskap og teknologi, Gilberto Kassab i Brasilia. Et viktig tema for diskusjonen var norsk-brasiliansk samarbeid innen petroleumsforskning.

- Norge og Brasil har begge betydelige offshore petroleumsressurser og vi deler mange av de samme teknologiske utfordringene knyttet til petroleumsutvinning under kompliserte forhold. Formålet med dette samarbeidet er bedre ressursutnyttelse på våre respektive lands sokler og å sammen utvikle morgendagens teknologiske løsninger, sier olje- og energiminister Tord Lien.

(Olje- og energiminister Tord Lien og Brasils minister for vitenskap og teknologi, Gilberto Kassab.)

I 2013 signerte Norge og Brasil forskningsavtalen BN21 - Brasil og Norge i det 21.århundret. BN21 bringer sammen viktige aktører fra begge land for å forbedre innovasjon til gjensidig nytte. På norsk side er Statoil, norske universiteter, norske forskningsinstitutter og norsk leverandørindustri involvert.

- Det er viktig at norske forskningsmiljøer orienterer seg internasjonalt og Brasil er en opplagt samarbeidspartner. Et konkret resultat av dette samarbeidet er gjennomføringen av felles utlysing av forskningsmidler. En runde er allerede gjennomført og har utløst spennende prosjekter, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Resultatet av utlysingen blir først endelig den 7. desember. Dette er første gang Forskningsrådet har en felles utlysning med sitt brasilianske motstykke FINEP. Utlysningen var rettet mot tre temaer som ble vurdert som sentrale for både norsk og brasiliansk sokkel; undervannsteknologi, økt utvinning av petroleumsressurser og miljøteknologi. Basert på de positive erfaringene er en ny felles utlysning under planlegging. 

Til toppen