Historisk arkiv

- Hemmeldalen sikrer villreinområde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Et drøyt 250 km2 stort område i Hedmark fylke er i dag vedtatt vernet som naturreservat av Kongen i statsråd. Opprettelsen av Hemmeldalen naturreservat sikrer viktige leveområder for villreinen.

Pressemelding

Dato: 24.11.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

- Hemmeldalen naturreservat sikrer villreinområde

Et drøyt 250 km2 stort område i Hedmark fylke er i dag vedtatt vernet som naturreservat av Kongen i statsråd. Opprettelsen av Hemmeldalen naturreservat sikrer viktige leveområder for villreinen.

- Norge er det siste landet i Europa som fortsatt har intakte økosystemer i høyfjellet med bestander av villrein. Det gir oss et viktig ansvar. Hemmeldalen naturreservat er viktig for villreinen som ferdes i den sørlige delen av Rondane, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Østsiden av Storbekkfjellet i Søkkunddalen. Foto: Ragnar Ødegaard v/Fylkesmannen i Hedmark
Østsiden av Storbekkfjellet i Søkkunddalen. Foto: Ragnar Ødegaard v/Fylkesmannen i Hedmark.

Hemmeldalen naturreservat ligger i kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker i Hedmark fylke, og omfatter et areal på 250,6 km2. Vernet er en oppfølging av Nasjonalparkplanen (St.meld. nr. 62 (1991-92) ”Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge”).

Søkkunddalen, nord i Hemmeldalen naturreservat. Tjernet ligger nordøst for Graslifjellet. Foto: Ragnar Ødegaard v/Fylkesmannen i Hedmark
Søkkunddalen, nord i Hemmeldalen naturreservat. Tjernet ligger nordøst for Graslifjellet. Foto: Ragnar Ødegaard v/Fylkesmannen i Hedmark.

Med sin flokkadferd og nomadiske levevis er villreinen en spesiell art. Dyra vandrer over store områder, og arealbruken varierer ut fra beiteslitasje og snøforhold. Hemmeldalen naturreservat omfatter områder hvor villreinen kalver. Samtidig er de store skog- og myrområdene viktige vår- og sommerbeiter for villreinen.

- Vi må bevare sammenhengende naturområder hvor villreinen kan ferdes uten hindringer i form av veinett og bebyggelse. Dette er helt nødvendig for at villreinstammen skal overleve på sikt, sier miljøvernministeren.

Naturreservatet utgjør et stort sammenhengende myrlandskap med stor variasjon i myrtyper Her er også rike forekomster av vadefugler, som lommer, trane og vadere.

I fjellet finnes gamle fangstanlegg for villrein og i skogen er det påvist elggraver.

I dag utnyttes området til beite, jakt og annet friluftsliv.

Kontaktperson: Rådgiver Eirin Berge, tlf. 22 24 58 17

Til toppen