Svar på spm. 348 fra Kari Elisabeth Kaski

Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatteinntekter

Jeg viser til brev av 24. november 2017 fra Stortingets president til finansministeren fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski:

I budsjettavtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre inngått 22. november er det enighet om et anmodningsvedtak som innebærer at kommunene som rammes av bortfallet av eiendomsskatten skal få full kompensasjon oppad begrenset til 500 millioner. I lys av denne avtalen, kan finansministeren svare på hvordan og hvor lenge Narvik kommune skal kompenseres for tap av inntektene fra LKAB?

Svar:
I merknadene til budsjettavtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre inngått 22. november 2017 fremgår det at komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om å fjerne adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner slik regjeringen har foreslått, men med følende endringer:

  • Utfasing av skatten forlenges fra fem til syv år og overgangsordningen fases inn over syv år.
  • Master og linjer i transmisjonsnettet («monstermaster») og nettanlegg ilegges fortsatt eiendomsskatt.
  • Det avsettes 72,5 mill. i statsbudsjettet for 2018 til retakstering.
  • Det er enighet om følgende anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eksisterende inntekter som følge av endringene oppad begrenset til 500 mill. Kompensasjonen gjelder ikke nyetablering etter 1.1.2017 og bortfaller hvis virksomhetene nedlegges»

Dersom Stortinget vedtar det aktuelle anmodningsvedtaket i statsbudsjettet for 2018, vil regjeringen følge opp på ordinær måte og komme tilbake til Stortinget på et senere tidspunkt.

 
Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen