10 millioner til pilotprosjekt for biogass

Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til pilotanlegg for biogass og forskning i 2015. Den totale rammen er delt i to; der 8 millioner er satt av til tilskudd. Den resterende rammen på to millioner er satt av til ett prosjekt som skal gjøre målinger på anleggene som får støtte. Innovasjon Norge i mot søknader om tilskuddsmidler til både nyetableringer og til ombygging av eksisterende anlegg.

Biogass er et tiltak som reduserer klimagassutslippene i Norge, samtidig som det bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning og støyplage fra tunge kjøretøy. Biogass som klimatiltak må ses i lys av at Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for nasjonale utslippsreduksjoner i 2020, samt mål om omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.

Biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel reduserer utslippene av metan fra jordbruket. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen