105 millionar til 16 nye innovasjonsprosjekt i jordbruket og matindustrien

Dette innhaldet er meir enn 4 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Styra for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og BIONÆR har løyvd til saman ca. 105 millionar kroner til 16 nye innovasjonsprosjekt innen jordbruk og matindustri. Midla vil mellom anna gå til prosjekt for betre utnytting av fjørfe ved bruk av mobile slakteri og for presisjonsforing av svin.

– Forsking og ny kunnskap er ein føresetnad for å vidareutvikle norsk landbruk og tilhøyrande industri. For å lukkast er det viktig at næringa sjølv tek aktiv del i forskinga. Eg er glad for å se at næringa syner stor interesse for å søke om innovasjonsprosjekt, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Til søknadsfristen 12. oktober 2016 kom det totalt inn 35 søknader til fellesutlysninga mellom Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og BIONÆR som gjaldt matproduksjon i grønn sektor. Mange av søknadene blei vurdert som svært gode. Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri  har no løyvd om lag 49,5 millionar kroner til åtte innovasjonsprosjekt. BIONÆR sitt styre har løyvd åtte søknadar til om lag 55 millionar kroner. 

Prosjekt med løyving fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri:

 • «Optimal matproduksjon basert på Big Data», Nortura SA
 • «MeatCrafter - automatisk klassifisering av lam», Nortura SA
 • «New recipes for Norwegian sausages and sausage meals with reduced inflammatory properties», Leiv Vidar AS
 • «Helhetlig bioøkonomisk utnyttelse av fjørfe ved bruk av mobilt slakteri», Ytterøykylling AS
 • «Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat», Grilstad AS
 • «Ysting av kaseinkonsentrert melk», TINE SA Avd. FoU-Senteret
 • «Auka volum av smakfulle norske plommer», Ullensvang Fruktlager SA
 • «Precision feeding of sows. Feed for need», Norsvin SA

 •  Meir om løyvinga hjå Landbruksdirektoratet 

Prosjekter med bevilgning fra BIONÆR:

 • "Next generation tailor-made chicken products", Nortura SA
 • "One-step genomic selection in Norwegian White Sheep," Norsk Sau og Geit
 • "Forebygging av matsvinn i hotell- og serveringssektoren," Matvett AS
 • "Utvikling av nye materialer for kontrollert og reproduserbar frigjøring av immobiliserte spermier og dokumentasjon av dette in vivo," Spermvital AS
 • "Tilpassede matprodukter som dekker måltidsdøgnet for hjemmeboende seniorer," TINE SA
 • "Et krafttak mot frukttrekreft," Oslofjorden Frukt og Bær SA
 • "Organic sperm cell activator that will improve world-wide pork production", Spermatech AS
 • Fremtidens prosesskontroll av industrielt overflatebehandlet trekledning", Gausdal Bruvoll SA

 • Meir om løyvinga hjå Bionær

Det er totalt løyvd 125 millionar kroner til 21 nye innovasjonsprosjekter innafor grøn og blå sektor.

Om BIONÆR

Forskningsrådet sitt program BIONÆR har som hovedmål å utløyse forsking og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringar. Landbruks- og matdepartementet er hovedfinansiør av BIONÆR. 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FN sine 17 berekraftsmål fram mot 2030 vart vedtekne av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling under FNs Generalforsamling i september 2015. Måla er universelle og gjeld for alle land, også Noreg. Som eitt av dei første landa skal Noreg rapportere til FN om korleis vi følgjer opp berekraftsmåla. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FN sitt berekraftsmål nr 2: Utrydde svolt, oppnå mattryggleik og betre ernæring, og fremja berekraftig landbruk.