110 millioner kroner i offentlig naturskadeerstatning i 2016

I 2016 ble det gitt tilsagn om 110 millioner kroner i statlig naturskadeerstatning i 1151 saker. Flom var den største skadeårsaken, og utgjorde 67 prosent av erstatningen i 2016. Det ble registrert flest skader på veier og broer.

Den statlige naturskadeordningen dekker naturskader på eiendom og objekter som ikke kan forsikres. Naturskadehendelsene i 2016 rammet i stor grad objekter som kan forsikres, og derfor ble total naturskadeerstatning fra den statlige ordningen mer moderat.

Hendelser i 2016

I 2016 var det storm og uvær på vinteren, med blant annet ekstremværet Tor i slutten av januar, mens våren og sommeren bød på enkelte mindre flomhendelser. Høsten 2016 kom med mye nedbør, og som følge av dette opplevde spesielt Trøndelag stor rasfare, og flere ras som forårsaket skade.

Ny lov fra 1. januar 2017

Frem til 1.1.2017 har naturskadeutsatte henvendt seg til lensmannen for å få bistand til å søke om naturskadeerstatning. Nå skal skadelidte søke selv via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet. Søknaden må dokumenteres med bilder og kart, og i de fleste tilfeller skal det legges ved ett eller to anbud på hva det koster å gjenopprette skaden.

Flomskader.
Flomskader. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen