1,3 milliard til 10-årig forsknings- og innovasjonsprogram

Forskningsrådet lyser ut 200 millioner kroner til helse-, omsorgs- og velferdstjenesteforskningen i 2015. Programmet vil ha en ramme på rundt 1,3 milliarder kroner over ti år. Det er den største utlysningen på tjenesteforskning i Forskningsrådets historie.

Forskningsprogrammet HELSEVEL - gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester skal gi forskning på tjenester innen barnevern, arbeid, velferd, helse og omsorg. Programmet skal rettes mot forskning som er nyttig for både pasienten/brukeren, forvaltningen og tjenesten.

- Regjeringen jobber med å utvikle pasientenes helsetjeneste. For å få dette til er vi avhengig av brukermedvirkning også innen forskning og innovasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Forsknings- og innovasjonsprogrammet er en oppfølging av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Programmet satser langsiktig på kunnskap og kompetanse for at helse,- omsorgs- og velferdstjenestene skal bli bedre og mer effektive.

– En av de store samfunnsutfordringene Norge står overfor er å forbedre kvaliteten på helse- og omsorgstjenesten og andre offentlige tjenester. Denne utlysningen retter seg mot områder der vi vet at vi mangler kunnskap. Derfor er dette et viktig skritt i arbeidet med å utvikle mer effektive offentlige tjenester der brukeren står i sentrum, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tjenesteforskning

I utlysningen av forskningsmidler vil det også fokuseres på forskningstema som tar utgangspunkt i å identifiserte kunnskapsgap og kunnskapsbehov sett fra pasientenes og helse-, omsorgs- og velferdstjenestens ståsted. Det kalles behovsidentifisert forskning og legger til rette for brukermedvirkning i forskningsprosjekter.

- Programmet er en kraftfull satsing på forskning og innovasjon på dette samfunnsområdet, med et årlig budsjett i programperioden på vel 130 mill. kroner sier Høie. 

Programmet følger opp mange av anbefalingene fra HelseOmsorg21 strategien og finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Les mer om HELSEVEL på Forskningsrådets nettsider

Til toppen