13 millioner kroner til barn og unge i større bysamfunn

Tilskuddsordningen Barn- og ungdomstiltak i større bysamfunn er styrket i revidert nasjonalbudsjett 2015. 13 millioner kroner tildeles nå til å utvikle åpne møteplasser, arenaer der barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta.

Midlene skal  bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge i større bysamfunn. 23 bykommuner og 8 prioriterte bydeler i Oslo inngår i ordningen.

- Åpne møteplasser er steder der barn og ungdom har frihet til å delta når de kan og vil. Her er det ikke faste regler om oppmøte, påmelding eller avgifter. Dette er viktig for å nå barn og unge faller utenfor, og som ikke benytter seg av andre fritidstilbud, sier barneminister Solveig Horne (FrP).

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i storbyer. Møteplassene er åpne for alle, men tilrettelegger særskilt for at utsatte barne- og ungdomsgrupper i alderen 10-20 år får delta.

Storbyene som inngår i ordningen har sendt inn søknader om tilskudd til prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser, til samarbeidstiltak mellom kommunen og frivillige organisasjoner, og til investeringer i lokaler og utstyr.

Prosjektene har som mål å bidra til sosial inkludering, og forebygge uønsket sosial atferd, som blant annet vold, mobbing, kriminalitet og rus. Det er sentralt å motvirke fordommer, diskriminering og fremme gjensidig aksept.

- Storbyordningen  har eksistert i en årrekke og har bidratt til å utvikle åpne møteplasser hvor alle barn og ungdom er velkomne. Aktivitetstilbud av denne typen er helt avgjørende for å kunne skape et tryggere og mer inkluderende oppvekstmiljø i de større byene, sier Horne.

Mer om årets tildeling:

Det er gitt midler til i alt 27 nye tiltak i 2015. De midlene som fordeles nå, retter seg spesielt mot tiltak for utsatte barne- og ungdomsgrupper og –miljøer.  For 2015 er storbymidlene på 34,7 millioner kroner. 13 millioner kroner av disse tildeles nå til nye treårige prosjekter. De øvrige midlene er allerede tildelt tiltak som får støtte i en treårsperiode.

  • De 27 nye tiltakene anslår å nå opp mot 5000 barn og unge i tilskuddsordningens målgruppe (10-20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø)
  • 12 av de 27 tiltakene som innvilges støtte var ikke-kommunale. Det var noe flere søknader fra ikke-kommunale søkere, primært frivillige organisasjoner, enn kommunale.
  • 23 av de 27 tiltakene som innvilges støtte jobber med integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn (prioritering i 2015)
  • 22 av de 27 tiltakene som innvilges støtte innebærer samarbeid mellom bykommunene og frivillig sektor (prioritering i 2015)

 Her er oversikten over tildelingene 

Til toppen