154 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 30. april ble 154 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse var regler for båtpassasjerers rettigheter og et informasjonssystem for europeisk forvaltningssamarbeid.

Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll under møtet i EØS-komiteen 30. april 2015.
Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll under møtet i EØS-komiteen 30. april 2015. Foto: Benedicte Sognefest, Efta

En av forordningene som ble innlemmet i EØS-avtalen, oppstiller rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier. Passasjerenes rettigheter inkluderer et sett med minimumsbestemmelser om informasjon til alle passasjerer forut for og i løpet av reisen, assistanse og kompensasjon dersom reisen blir forstyrret, tiltak i tilfelle forsinkelser og spesifikk assistanse for personer med redusert bevegelighet.

Etter forordningen skal det etableres et nasjonalt klageorgan som skal løse eventuelle tvister mellom selskapene og passasjerene.

Informasjonssystem for det indre marked

Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene. IMI benyttes blant annet til samarbeid om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, tilsyn med tjenesteytere, togførerbevis og utstasjonering av arbeidstakere. IMI vil etter hvert benyttes også for flere nye områder.

Nærings- og fiskeridepartementet er nasjonal IMI-koordinator i Norge og koordinator for bruken knyttet til tjenestedirektivet. Kunnskapsdepartementet er koordinator for bruken av IMI knyttet til yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Jernbanetilsynet er koordinator for bruken av IMI knyttet til togførerbevis, og Arbeidstilsynet er IMI-koordinator når det gjelder utstasjonering av arbeidstakere.

I 2014 ble totalt 7572 informasjonsutvekslinger foretatt i IMI. Det er per i dag mer enn 7000 myndigheter som er knyttet til IMI. Potensialet for økt bruk av IMI er betydelig. Blant annet med sikte på å legge til rette for at IMI kan tas i bruk på nye områder, er det utarbeidet en forordning om IMI. Det overordnede siktemålet er å fremme det indre marked ved å etablere gode betingelser for administrativt samarbeid. Mer konkret er formålet med forordningen å 1) etablere et horisontalt rettsgrunnlag for IMI, 2) etablere et regelverk for personvern i IMI, 3) legge til rette for utvidet bruk av IMI innenfor nye saksfelt, og 4) klargjøre rollene til aktørene i IMI.

Beslutningen om å innlemme forordningen om forvaltningssamarbeid gjennom IMI ble tatt med forbehold om Stortingets samtykke.

Orienterte om TTIP-forhandlingene

På møtet i EØS-komiteen i Brussel 30. april ga Europakommisjonen EØS/Efta-landene en orientering om status i forhandlingene mellom EU og USA om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP) etter at åttende og niende forhandlingsrunde er avsluttet.

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 12. juni. Det halvårlige møtet i EØS-rådet holdes i Brussel mandag 18.mai og ledes fra norsk side av statsråd for koordinering av EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen.


Mer informasjon:
Omtale av alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015

 

Til toppen