16 millioner til klippekortordning for norskopplæring

Regjeringen er opptatt av at mange innvandrere, også de med lengre botid, ikke behersker norsk godt nok til å kunne delta fullt ut i arbeids- og samfunnsliv. – Regjeringen har fått på plass en klippekortordning som skal bidra til å styrke norskinnsatsen og første runde med tildelinger i denne nye ordningen er nå gjennomført. Vi gir nå over 16 millioner kroner til opplæringstilbud i regi av private tilbydere, sier kunnskaps - og integreringsminister Guri Melby.

Regjeringen bevilget over statsbudsjettet for 2021 25 mill. kroner til en norskinnsats. Norskinnsatsen ble styrket med ytterligere 10 millioner kroner i tiltakspakken regjeringen la frem i januar. Tiltakene i norskinnsatsen innebærer en styrking av Tilskuddsordningen til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og øremerking av midler til frivillig norsktrening, samt utprøving av en klippekortordning hvor personer får tildelt et avgrenset antall timer norskopplæring.

- Norskinnsatsen er godt i gang, og vi ser allerede at den er et nødvendig tiltak og etterspurt tilbud. IMDi erfarer at søknadsmassen til klippekortordningen er god, og at det er begeistring hos tilbyderne for ordningen, sier direktør for IMDi Libe Riber Mohn.

Til sammen innstilles det tilskudd for NOK 16 330 000, til 19 opplæringstilbud i regi av 9 ulike tilbydere. Alle er godkjent tilbydere av norskopplæring gjennom Kompetanse Norges godkjenningsordning.

Søknadene som innvilges, omfatter opplæringstilbud i alle landets fylker, i tillegg til flere digitale opplæringstilbud.

-Gode norskferdigheter er nøkkelen til god integrering. Det er viktig både for tilgang til arbeid og for deltakelse i samfunnet ellers, avslutter Melby.

Søknadsfristen til klippekortordningen runde 1 for 2021 utløp 17. mars og det er foretatt tildeling av midler. Det ble totalt søkt om 37,9 mill. kroner. Noe av midlene holdes igjen til søknadsrunde 2 som kommer i august.

Følgende tilbydere får midler i første omgang:

AOF Vestlandet - Agder 

Vesterålsprodukter AS

Lingu AS

Studieforbundet AOF Norge

Norsklærer Helene J. Våtvik

Punies norskopplæring for voksne innvandrere

Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet

Alfaskolen As

 

Les mer om ordningen her