Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2012

200 millioner kroner til private helseinstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pensjonskostnadene for de private helseinstitusjonene øker. Regjeringen foreslår derfor å øke basisbevilgningen til regionale helseforetak med ytterligere 200 millioner kroner for å sette de regionale helseforetakene i stand til å håndtere pensjonskostnadene til private institusjoner med avtale. Dett er viktig for å bidra til fortsatt stor bruk av private selv om pensjonskostnadene øker.

Oppfølging av 22. juli

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 18,5 millioner kroner tiloppfølgingen etter 22. juli. Helse- og omsorgsdepartementet har planlagt og gjennomført en rekke tiltak for å bidra til at rammede og berørte av terroraksjonene 22. juli skal få best mulig oppfølging. Det gjennomføres fellessamlinger for etterlatte etter avdøde personer etter både hendelsene på Utøya og i regjeringskvartalet, samt samlinger for overlevende etter hendelsene på Utøya og deres nære pårørende. Samlingene medfører kostnader til reiseutgifter for deltakere og arrangør, bevertning, overnatting og personellutgifter. Bevilgningen skal også dekke utgifter til helseberedskap i forbindelse med minnemarkeringen 22. juli 2012.

Det er videre behov for å styrke behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for traumatiserende hendelser og opplæring i behandlingsmetoder er sentralt for å gjøre tilbud tilgjengelig i større deler av landet. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress samarbeider nå med de fem regionale ressurssentrene for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging om implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi. Terapimetoden er den mest anbefalte for barn og unge som har vært utsatt for traumatiserende hendelser. De regionale ressurssentrene skal også følge opp kommunale kriseteam og koordinere oppfølgingsarbeidet etter 22. juli.

Nasjonal og lokal støttegruppevirksomhet er et viktig bidrag for den enkelte berørte. Regjeringen vil legge til rette for aktiviteter til likemannsstøtte, informasjonsformidling og rettighetsarbeid.

20 millioner til helseradionett

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til helseradionett med 20 millioner kroner.

Til toppen