Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 46

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, Sudan/Sør-Sudan, Somalia, beskyttelse av enker i konfliktsituasjoner, forebyggende diplomati og Afghanistan.

«The political challenges of dealing with the Taliban taking power by force, must not prevent us from doing all we can to save Afghan lives.»

Ambassadør Mona Juul i Sikkerhetsrådets
møte om Afghanistan 17. november

Mandag 15. november avholdt Sikkerhetsrådet sitt månedlige møte om Syria, denne gang i form av lukkede konsultasjoner. Møtet omhandlet både det politiske og humanitære sporet. Spesialutsending Geir O. Pedersen og FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths orienterte. Ambassadør Mona Juul holdt penneførerinnlegget på vegne av Norge og Irland om den humanitære situasjonen, samt nasjonalt innlegg om den politiske situasjonen.

Etiopiske fredsbevarere hjelper til i Abyei, med både mat og distribuering av vann. Foto: Unisfa
Etiopiske fredsbevarere hjelper til i Abyei, med både mat og distribuering av vann. Foto: Unisfa

Samme dag forlenget Sikkerhetsrådet mandatet for FNs fredsbevarende operasjon i Abyei, Unisfa. Gitt situasjonen i Sudan og i regionen for øvrig, ble mandatet teknisk forlenget med kun en måned mens forhandlingene om en lengre mandatperiode fortsetter.

Mandag ble det også vedtatt å fornye FNs sanksjonsregime for Somalia. Sanksjonene omfatter våpenembargo, samt målrettede tiltak mot enkeltpersoner som knyttes til terrorvirksomhet.

Sikkerhetssituasjonen i Somalia forverres. Norge er spesielt bekymret for mange særskilt grove overgrep mot barn. Foto: FN
Sikkerhetssituasjonen i Somalia forverres. Norge er spesielt bekymret for mange særskilt grove overgrep mot barn. Foto: FN

Samme dag var det også et uformelt møte (Arria-møte) om beskyttelse av enker i konflikt og post-konfliktsituasjoner. Møtet kom i stand på initiativ fra Niger. Representanter for UN Women, Global Fund for Widows, samt en afghansk sivilsamfunnsaktivist, orienterte om de utfordringene enker møter i konflikt og post-konfliktsituasjoner. Norge la vekt på at enker står overfor en rekke utfordringer og kan ha et økt behov for beskyttelse. Det er derfor svært viktig å jobbe for bedre beskyttelse samtidig som man sikrer at kvinner kan delta fult ut i beslutninger knyttet til fred, sikkerhet og samfunnsutvikling. Også barn blir mer utsatt når mor blir enke. 

Tirsdag 16. november var det åpen debatt om forebyggende diplomati. Dette var Mexicos andre signaturarrangement under sitt presidentskap. Formålet med debatten var å diskutere hvordan Sikkerhetsrådet og FNs andre hovedorganer kan samarbeide bedre om å styrke FNs konfliktforebyggende innsats. Generalsekretær Antonio Guterres, president for generalforsamlingen Abdulla Shahid, president for FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) Collen Kelapile, og president for den internasjonale domstolen (ICJ) Joan E. Donoghue orienterte rådet. Guterres understreket i sitt innlegg betydningen av konfliktforebygging: Det er ikke bare hovedmålet til Sikkerhetsrådet, men også selve hovedgrunnen til at FN eksisterer. Alle innlederne påpekte behovet for økt samarbeid mellom FNs hovedorganer, og nevnte forslag til hvordan dette kan gjøres. 

Rådets medlemmer trakk frem viktigheten av forebyggende diplomati og FNs hovedorganers roller i å bidra til dette. Flere pekte på utvikling som en sentral komponent i forebyggingsarbeid, og at det er viktig å ta tak i grunnleggende årsaker til konflikt slik som sosial ulikhet, matusikkerhet, klimaendringer, svake institusjoner og fattigdom. Det var også bred enighet om viktigheten av varslingssystemer for konfliktforebygging, noe ambassadør Mona Juul også tok opp i Norges innlegg. Juul trakk også frem at hele FN-systemet må involveres i forebyggingsarbeidet, ikke minst Menneskerettighetsrådet og Fredsbyggingskommisjonen. Sikkerhetsrådet vedtok en presidentuttalelse fra møtet og 33 medlemsland tok ordet i den påfølgende åpne debatten.

Onsdag 17. november ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Somalia, Unsom. FNs spesialrepresentant James Swan, AUs utsending Fransisco Madeira og sivilsamfunnsrepresentant Asha Siyad orienterte rådet. Valget i Somalia var igjen et sentralt tema sammen med sikkerhetssituasjonen. Det norske innlegget vektla den forverrede sikkerhetssituasjonen og de humanitære konsekvensene, pekte på følgefeilene dersom valgprosessen dras ut ytterligere og understreket viktigheten av å følge opp Somalias egne forpliktelser til inkludering av kvinner.

Samme dag var det også åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Afghanistan, Unama. Dette var første møte i Sikkerhetsrådet om situasjonen i Afghanistan siden forlengelsen av Unamas mandat i september. FNs spesialrepresentant, Deborah Lyons, og sivilsamfunnsrepresentant Freshta Karim, holdt innledninger. Lyons’ innledning kan sees på Deborah Lyons on the situation in Afghanistan.

Det er stor bekymring for den alvorlige humanitære situasjonen i Afghanistan. Foto: FN
Det er stor bekymring for den alvorlige humanitære situasjonen i Afghanistan. Foto: FN

Et gjennomgående budskap fra innlederne og rådsmedlemmene var bekymring for den alvorlige humanitære situasjonen i landet. Den åpne orienteringen ble etterfulgt av lukkede konsultasjoner. FNs spesialrepresentant Lyons holdt for øvrig også et pressemøte i etterkant av sikkerhetsrådsmøtet. I det norske innlegget ble det fokusert på den den svært alvorlige humanitære situasjonen, forholdet mellom klimaendringer og sikkerhetssituasjonen, samt kvinners og jenters rettigheter.

Skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: