Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 6

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sanksjoner, Burkina Faso og anti-terror/Isil.

«Sanctions incentivize relevant actors in conflict to seek settlement rather than further conflict. They aim at deterring unwanted behaviour and curbing the resources of the targeted actors. Targeted sanctions are therefore an important tool to address threats to international peace and security».

Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback, i Sikkerhetsrådet
7. februar i møte om sanksjoner og humanitære konsekvenser

Mandag 7. februar ble det avholdt debatt om sanksjoner og humanitære konsekvenser. FNs undergeneralsekretærer Rosemary DiCarlo (DPPA) og Martin Griffiths (Ocha) orienterte. Begge påpekte at sanksjoner både kan forsinke og forhindre humanitær bistand, selv om mer målrettede sanksjoner til en viss grad har redusert de humanitære utfordringene. Det er generelt bred enighet blant rådsmedlemmene om at utilsiktede og humanitære konsekvenser av sanksjoner må unngås, men det er ulikt syn på hvor stort omfanget av de humanitære konsekvensene faktisk er.

Norge la vekt på at utilsiktede humanitære konsekvenser av sanksjoner må unngås, samtidig som sanksjoner er et viktig virkemiddel for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Foto: FN-delegasjonen
Norge la vekt på at utilsiktede humanitære konsekvenser av sanksjoner må unngås, samtidig som sanksjoner er et viktig virkemiddel for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Foto: FN-delegasjonen

I det norske innlegget ble det lagt vekt på at utilsiktede humanitære konsekvenser må unngås, men samtidig påpekt at sanksjoner er et viktig virkemiddel for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Sanksjonsregimer må håndheves og etterleves for å fungere som tiltenkt.

Møtet i Sikkerhetsrådet om Burkina Faso fant sted etter kuppet i landet i januar, det fjerde kuppet i regionen på halvannet år. Foto: Nana Kofi Acquah, UNHCR
Møtet i Sikkerhetsrådet om Burkina Faso fant sted etter kuppet i landet i januar, det fjerde kuppet i regionen på halvannet år. Foto: Nana Kofi Acquah, UNHCR

Tirsdag 8. februar ble det avholdt ekstraordinære lukkede konsultasjoner om situasjonen i Burkina Faso. Møtet fant sted på bakgrunn av kuppet i landet i januar, det fjerde kuppet i regionen på halvannet år. Orientering ble gitt av FNs spesialrepresentant Mahamat Saleh Annadif, som leder FNs politiske oppdrag for Vest-Afrika og Sahel, Unowas. Rådet publiserte en presseuttalelse i etterkant av møtet.

Norge er bekymret for Isils økende kapasitet og understreket at kampen mot terrorisme ikke kan vinnes med maktmidler alene. Forebygging og varige politiske løsninger er viktig.
Norge er bekymret for Isils økende kapasitet og understreket at kampen mot terrorisme ikke kan vinnes med maktmidler alene. Forebygging og varige politiske løsninger er viktig. Foto: FN

Onsdag 9. februar avholdt Sikkerhetsrådet sin halvårlige orientering om trusselen Isil utgjør mot internasjonal fred og sikkerhet. Undergeneralsekretær for FNs kontraterrorkontor (UNOCT), Vladimir Voronkov, og fungerende leder for FNs kontraterrordirektorat (CTED), Weixiong Chen, orienterte, med utgangspunktet i generalsekretærens halvårlige rapport.

Sikkerhetsrådets medlemmer er enige i hovedlinjene i arbeidet med kontraterror og kampen mot Isil. I det norske innlegget ble det uttrykt bekymring for Isils økende kapasitet, både i kjerneområdet (Irak/Syria) og blant regionale affilierte, særlig i Afrika. Innlegget understreket også at kampen mot terrorisme ikke kan vinnes med maktmidler alene, og vektla betydningen av forebygging og varige politiske løsninger.