Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 21

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: teknologi og sikkerhet, Somalia, Sudan, beskyttelse av journalister, Libya, beskyttelse av sivile, den israelsk-palestinske konflikten, Nord-Korea, Sør-Sudan, Myanmar, Syria.

«(N)eutral, impartial, and independent humanitarian organisations must be allowed to carry out their mandate safely and without interference or politization. Dialogue with all parties on the protection of civilians, conduct of hostilities, and on urgent humanitarian access and safe passage is at the core of the humanitarian mission.» 

Ambassadør Mona Juul, i Sikkerhetsrådet
25. mai i møte om beskyttelse av sivile

Mandag 23. mai avholdt Sikkerhetsrådet åpen orientering om teknologi og sikkerhet. Møtet var et av USAs signaturarrangementer under deres presidentskap i mai, og fokus i møtet var på hvordan digital teknologi kan påvirke konfliktbildet, teknologiens potensial på godt og vondt, og hvordan FN kan tilpasse seg og bruke ny teknologi for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Det ble gitt orienteringer av leder for FNs politiske avdeling, Rosemary DiCarlo, direktør for Advox (globalt nettverk av bloggere og ytringsfrihetsaktivister), Nanjala Nyabola, og Dirk Druet fra McGill University.

Digital teknologi kan påvirke konfliktbildet, og kan være en trussel også for FNs fredsbevarende styrker. Foto: FN
Digital teknologi kan påvirke konfliktbildet, og kan være en trussel også for FNs fredsbevarende styrker. Foto: FN

I innleggene drøftet rådsmedlemmene ulike muligheter og sentrale problemstillinger relatert til digital teknologi, men også krigen i Ukraina ble berørt i flere innlegg. Norge fokuserte i sitt innlegg blant annet på viktigheten av samarbeid mellom stater og andre aktører, herunder sivilt samfunn, for blant annet å imøtegå spredning av desinformasjon og for å benytte digitale løsninger til å fremme en positiv utvikling.

Samme dag ble det avholdt kvartalsvis orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Somalia (Unsom). Generalsekretærens spesialrepresentant, James Swan, og spesialrepresentant for Den afrikanske union, Francisco Madeira, orienterte Sikkerhetsrådet. Somalia deltok med sin faste representant til FN. Valget av ny president 15. mai ble et naturlig tema i møtet, og samtlige rådsmedlemmer gratulerte Somalia med valget. Norge var blant de mange medlemmene som uttrykte en forventning om rask etablering av ny regjering og fokus på nasjonale prioriteringer. Tørken og de store humanitære problemene stod også sentralt i det norske innlegget, med særlig fokus på viktigheten av beskyttelse og utdanning.

Tirsdag 24. mai ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Sudan (Unitams). Møtet fant sted samtidig som det pågår forhandlinger om oppdragets videre mandat, noe som preget møtet. Generalsekretærens spesialrepresentant, Volker Perthes, orienterte innledningsvis og understreket at mye nå står på spill, inkludert den politiske, sosiale og økonomiske stabiliteten i Sudan. Han trakk også frem situasjonen i Darfur. Med unntak av Russland og Kina, ga Sikkerhetsrådet klar støtte til den såkalte trepartsmekanismen – den subregionale organisasjonen Igad, Den afrikanske union og FN – i dens forsøk på å hjelpe partene frem til en løsning. Norge understreket denne støtten og løftet frem det umiddelbare behovet for å redusere volden og beskytte sivile. Norge oppfordret partene, igjen, til å søke en inkluderende løsning.

Det er viktig å beskytte journalister og medierepresentanter, ikke minst i konfliktsituasjoner. De som står bak angrep mot media må holdes ansvarlige. Foto: FN
Det er viktig å beskytte journalister og medierepresentanter, ikke minst i konfliktsituasjoner. De som står bak angrep mot media må holdes ansvarlige. Foto: FN

Tirsdag ble det også avholdt et uformelt møte (Arria-møte) om beskyttelse av journalister. Møtet ble arrangert etter initiativ fra Irland, som hadde invitert en rekke innledere til møtet. Det ble gitt orienteringer av FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, Irene Khan, administrerende direktør for News & Current Affairs ved RTÉ (Irlands allmennkringkaster), Jon Williams, Al Jazeera Networks byråsjef for Amerika, Abderrahim Foukara, og korrespondent i Washington for Agence France-Presse (AFP), Joshua Melvin.

I møtet ble det fra flere hold uttrykt bred støtte til arbeidet som blir utført av journalister og medierepresentanter, særlig i konfliktsituasjoner, samt til deres betydning for beskyttelse av menneskerettighetene. Flere fremhevet også mangelen på ansvarliggjøring av de som begår kriminelle handlinger mot journalister. Norge fokuserte på viktigheten av å beskytte journalister og medierepresentanter, ikke minst i konfliktsituasjoner, samt behovet for å sikre ansvarliggjøring i forbindelse med angrep mot denne gruppen. I det norske innlegget ble det også lagt vekt på behovet for bedre samarbeid mellom FN, regionale organisasjoner, medlemsland, sivilsamfunn og medieorganisasjoner.

Samme dag ble det avholdt uformelt, lukket møte om Libya og EU-operasjonen Irini. Møtet fant sted i forbindelse med forhandlingene om forlengelse av mandatet for Irini, hvis primære oppdrag er å inspisere skip i åpen sjø som mistenkes for å transportere våpen og annet militært materiell til og fra Libya.

Onsdag 25. mai avholdt Sikkerhetsrådet åpen debatt om beskyttelse av sivile. Avdelingsleder i FNs kontor for koordinering av humanitær assistanse (Ocha) Ramesh Rajasingham, generaldirektør for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) Robert Mardini, leder for organisasjonen International Rescue Committee David Miliband, samt landdirektør for DR Kongo i Women for Women International Rachel Boketta, orienterte Sikkerhetsrådet.

Beskyttelse av sivile i konflikt er en hovedprioritet for Norge. Foto: FN
Beskyttelse av sivile i konflikt er en hovedprioritet for Norge. I debatten i Sikkerhetsrådet tok Norge tok opp barn i væpnet konflikt, urban krigføring, fredsoperasjoner og beskyttelse av helsearbeidere. Foto: FN

Generalsekretærens årlige rapport om beskyttelse av sivile ble presentert og lå til grunn for debatten. Hovedtema for rapporten i år var utfordringer for humanitære operasjoner i væpnet konflikt, og praktiske tiltak for å bedre situasjonen var en gjennomgangsmelodi i debatten. Norge tok opp barn i væpnet konflikt, urban krigføring, fredsoperasjoner og beskyttelse av helsearbeidere og -institusjoner som noen områder der konkrete praktiske tiltak kan gjennomføres for å bedre beskyttelsen av sivile. Videre la Norge vekt på at det er avgjørende at nøytrale, upartiske og uavhengige humanitære organisasjoner får utføre sitt livsviktige arbeid uten innblanding eller politisering.

Torsdag 26. mai ble det avholdt månedlig møte om den israelsk-palestinske konflikten, i form av en åpen orientering etterfulgt av lukkede konsultasjoner. Spesialkoordinator Tor Wennesland deltok fysisk i møtet, og uttrykte dyp bekymring for den spente situasjon på bakken. Han pekte på at drapet på den palestinske Al-Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh har bidratt til økt spenning. Wennesland oppfordret rådsmedlemmene til å ta initiativ som kan bidra til deeskalering. Rådsmedlemmene, inkludert Norge, fokuserte i all hovedsak på drapet på Al-Jazeera-journalisten, israelske myndigheters bosettingsutvidelser og viktigheten av å bevare status quo ved de hellige stedene i Jerusalem. Flere uttrykte dessuten bekymring for mulig eskalering av situasjonen i forbindelse med den planlagte flaggmarsjen på Jerusalem-dagen.

Norge fordømte drapet på Abu Akleh og oppfordret til en grundig, transparent og upartisk etterforskning. Videre oppfordret Norge israelske myndigheter til å stoppe alle bosettingsutvidelser, utkastelser og rivning av bosetninger. Norge trakk også frem resultatet av det siste møtet i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) i Brussel 9.-10. mai.

Senere samme dag ble det avholdt månedlig møte om FNs oppdrag i Libya (Unsmil). Møtet ble innledet ved en orientering fra lederen for FNs politiske avdeling, Rosemary DiCarlo. DiCarlo og rådsmedlemmene uttrykte støtte til de siste konsultasjonene i Joint Committee for å legge til rette for valg. Flere uttrykte dessuten bekymring over menneskerettighetssituasjonen, herunder represalier og anholdelser av sivile, særlig kvinner. Det er fortsatt ikke utnevnt en ny spesialrepresentant for Unsmil, som i praksis har vært uten leder med mandat fra Sikkerhetsrådet siden Ján Kubiš avgang i desember i fjor. Norge fokuserte i sitt innlegg blant annet på viktigheten av avholdelse av demokratiske valg og uttrykte sterk bekymring for situasjonen for sivile i Libya.

Torsdag behandlet også Sikkerhetsrådet et resolusjonsutkast om Nord-Korea. Resolusjonen ble lagt frem av USA, og hadde til hensikt å stramme inn sanksjonene overfor Nord-Korea etter gjentatte missiloppskytinger de siste månedene. Resolusjonen ble ikke vedtatt, da Russland og Kina begge stemte imot og dermed blokkerte for resolusjonen. Norge stemte for resolusjonsutkastet og avholdt stemmeforklaring, der de nordkoreanske missiltestene ble fordømt.

Torsdag vedtok Sikkerhetsrådet enstemmig en ettårig forlengelse av mandatet for FNs politiske oppdrag i Irak (Unami). Norge arbeidet hardt for å bevare språk i resolusjonen som anerkjenner klimaendringenes negative implikasjoner for bl.a. sikkerhet, infrastruktur og helse. Norge fikk også inn styrket språk om beskyttelse av menneskerettighetene.

Samme dag vedtok også Sikkerhetsrådet en teknisk forlengelse på et halvt år for FNs politiske oppdrag i Somalia (Unsom). Forlengelsen gjør det mulig for generalsekretæren å ferdigstille den strategiske gjennomgangen av oppdraget, slik rådet har etterspurt. Gjennomgangen har vært forsinket på grunn av omstillingen fra Amisom til den nye operasjonen Atmis, og i påvente av det sterkt forsinkede presidentvalget i Somalia, som nå er gjennomført.

Torsdag vedtok også Sikkerhetsrådet fornyelse av mandatet for sanksjonsregimet for Sør-Sudan, inkludert våpenembargoet mot landet. Forhandlingene om mandatet har vært krevende og fem av rådets medlemmer stemte avstående (Kina, Russland, Gabon, India og Kenya). Flere av disse har stilt spørsmål ved effektiviteten av sanksjonene, og enkelte legger til grunn en mer positiv lesning av utviklingen i Sør-Sudan enn det Norge og likesinnede gjør. Norge og de ni andre rådsmedlemmene som besluttet å videreføre sanksjonsregimet, vektla den vedvarende volden i landet og at situasjonen ikke tilsier en lettelse i tiltak.

Fredag 27. mai ble det avholdt lukkede konsultasjoner om Nord-Korea, der leder for sanksjonskomiteen  (1718-komiteen), Norges FN-ambassadør Mona Juul, orienterte rådet om aktiviteten de siste 90 dagene.

Myanmar sto på dagsorden i Sikkerhetsrådet for første gang siden januar. Foto: FN
Myanmar sto på dagsorden i Sikkerhetsrådet for første gang siden januar. Foto: FN

Samme dag var det også lukket møte om situasjonen i Myanmar. Aseans spesialutsending for Myanmar (og Kambodsjas utenriksminister) Prak Sokhonn og FNs spesialutsending for Myanmar Noeleen Heyzer orienterte Sikkerhetsrådet. Dette var det første møtet om Myanmar i Sikkerhetsrådet siden januar. Aseans spesialutsending orienterte blant annet om sitt besøk til landet i mars, og om planene for sitt neste besøk i juni. 

Fredag ble det også avholdt månedlig møte om elimineringen av det syriske programmet for kjemiske våpen, denne gang som lukkede konsultasjoner. FNs høyrepresentant for nedrustning, Izumi Nakamitsu, orienterte rådets medlemmer.

Sikkerhetsrådet er dypt bekymret og oppfordrer Taliban til raskt å reversere begrensningene på menneskerettigheter og grunnleggende friheter for afghanske kvinner og jenter. Foto: FN
Sikkerhetsrådet er dypt bekymret og oppfordrer Taliban til raskt å reversere begrensningene på menneskerettigheter og grunnleggende friheter for afghanske kvinner og jenter. Norge tok initiativ og forhandlet fram uttalelsen. Foto: FN

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: