Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 23

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina, Mali, Irak, Sentral-Afrika, Golanhøydene.

«Last week, this Council adopted the first resolution in ten years on maritime security in the Gulf of Guinea. Piracy remains a grave risk to sailors and hampers trade, exports, and growth in Central and West Africa. It also affects seafarers and shipowners in countries such as Norway, and the ability to enhance cooperation with these regions. We see the new resolution as a strong call to action ahead of the 2023 ten-year anniversary of the Yaoundé Code of Conduct.»

Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback i Sikkerhetsrådet
8. juni i møte om FNs politiske oppdrag i Sentral-Afrika 

 

Mandag 6. juni avholdt Sikkerhetsrådet åpen orientering om krigen i Ukraina. Møtet fokuserte på seksualisert vold og menneskehandel som konsekvenser av Russlands angrepskrig. Generalsekretærens spesialrepresentant for seksuell vold i konflikt, Pramila Patten, orienterte om sin nylige reise til Ukraina og nabolandene, samt om omfanget av overgrepene. I tillegg ble det gitt orientering fra to sivilsamfunnsrepresentanter. Ukraina, samt en rekke av nabolandene og president for Det europeiske råd, Charles Michel, deltok også i møtet. Norge uttrykte dyp bekymring over de mange rapportene om bruk av seksuell vold i krigen i Ukraina og ønsket i den sammenheng velkommen det nylig inngåtte rammeverket for samarbeid mellom Ukraina og FN om forebygging av og respons på konfliktrelatert seksuell vold. Norge tok også opp behovet for at barn født som et resultat av konfliktrelaterte voldtekter og deres mødre må ivaretas på en god måte.

Tirsdag 7. juni avholdt Sikkerhetsrådet møte med troppe- og politibidragsytende land til FNs fredsbevarende operasjon i Mali, Minusma. Møtet var de bidragsytende landenes mulighet til å ha en direkte dialog med rådets medlemmer, dele operasjonelle erfaringer og komme med eventuelle innspill frem mot fornyelsen av mandatet, som utløper 30. juni.

Onsdag 8. juni avholdt Sikkerhetsrådet åpen orientering om FNs etterforskningsteam for å stille Isil til ansvar for sine alvorlige forbrytelser i Irak, Unitad. Unitads leder, Christian Ritscher, ga en orientering med utgangspunkt i teamets siste rapport. Han fremhevet økt fokus på økonomisk etterforskning av Isils forbrytelser, samt at etterforskningen av biologiske og kjemiske våpen går fremover. Etterforskningsarbeid i massegraver avdekker stadig nye grusomheter fra det såkalte kalifatet. Unitad understreket dessuten det gode samarbeidet med irakiske myndigheter. Rådsmedlemmene, inkludert Norge, uttrykte bred støtte til Unitads virksomhet, og Norge la også vekt på prioriteringen av seksualforbrytelser. Irak deltok i møtet og takket for den solide støtten fra Sikkerhetsrådet. Det ble vist til at ansvarliggjøring for Isils forbrytelser er langt på overtid.

Gilberto Da Piedade Verissimo, president i  Commission of the Economic Community of Central African States (Eccas), briefer Sikkerhetsrådets møte om den sentral afrikanske regionen.  Foto: FN
Gilberto Da Piedade Verissimo, president i Commission of the Economic Community of Central African States (Eccas), briefer Sikkerhetsrådets møte om den sentral afrikanske regionen. Foto: FN

Samme dag ble det også avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Sentral-Afrika, UNOCA. FNs assisterende generalsekretær for Afrika, Martha Ama Akyaa Pobee, president for den regionale organisasjonen Economic Community of Central African States (Eccas) Gilberto Da Piedade Verissimo, og representant for sivilsamfunnsorganisasjonen Copac, Jeanne-Danielle Nicole Nlate, orienterte. Rådets medlemmer uttrykte unison og sterk støtte til UNOCAs mandat for forebyggende diplomati. Flere medlemmer, inkludert Norge, tok også opp betydningen av kontorets arbeid hva gjelder klima og sikkerhet og kvinner, fred og sikkerhet. Det var også gledelig at flere av rådets medlemmer benyttet møtet til å ønske den norsk-ghanesiske resolusjonen om maritim sikkerhet i Guineabukta, som ble vedtatt enstemmig uken før, velkommen.

Torsdag 9. juni ble det avholdt møte med troppebidragsytende land til FNs observatørstyrke på Golanhøydene, Undof. Møtet ga en anledning for de troppebidragsytende landene til å gi innspill til Sikkerhetsrådets medlemmer i forkant av konsultasjonene om Undof 21. juni og den kommende mandatfornyelsen for Undof (innen 30. juni).