Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 28

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Syria, strategisk kommunikasjon for FNs fredsbevarende operasjoner, Jemen, Libya, Kypros, Colombia og Haiti.

«The resolution we adopted today keeps the critical cross border mechanism open. It allows for this lifesaving humanitarian operation to continue.».

Ambassadør Mona Juul i
Sikkerhetsrådet 12. juli i møte om Syria

Mandag 11. juli avholdt Sikkerhetsrådet månedlig åpen orientering og lukkede konsultasjoner om Jemen. FNs spesialutsending Hans Grundberg, FNs assisterende nødhjelpskoordinator Joyce Msuya og Michael Beary, leder for FNs politiske oppdrag for å støtte Hodeidah-avtalen (UNMHA), orienterte.

Grundberg fremhevet at våpenstillstanden så langt har holdt og resultert i bl.a. en markant nedgang i antall drepte sivile, selv om det er anklager fra begge sider om brudd og at partene trapper opp langs frontlinjene. Grundberg viste videre til at Houtiene  har avslått det siste forslaget om å åpne hovedveier inn og ut av byen Taiz, men at han fortsetter arbeidet med å finne en løsning mellom partene.

Joyce Msuya, FNs assisterende nødhjelpskoordinator, orienterer Sikkerhetsrådet. Foto: FN
Joyce Msuya, FNs assisterende nødhjelpskoordinator, orienterer Sikkerhetsrådet om situasjonen i Midtøsten (Jemen). Foto: FN

Msyua understreket at den humanitære krisen går fra vondt til verre, og at en våpenstillstand alene ikke er nok til å forhindre en slik forverring eller faren for hungersnød. Rådsmedlemmene var samstemte om betydningen av at partene ikke trapper opp konflikten men søker politiske kompromisser. En omfattende våpenstillstand som leder til en politisk prosess er den eneste langsiktige løsningen. De gjentok bekymringen til Msuya om den humanitære krisen og manglende finansiering som i verste fall vil føre til hungersnød. Norge delte disse synspunktene, og FN-ambassadør Mona Juul trakk også fram barns sårbare situasjon Jemen.

Tirsdag 12. juli vedtok Sikkerhetsrådet  å forlenge mandatet for grensekryssende humanitær assistanse fra Tyrkia til Nordvest-Syria for en periode på seks måneder (FNSR 2642). Norge og Irland har ledet forhandlingene om en forlengelse av dette mandatet. Resolusjonen ble vedtatt med tolv stemmer der USA, Storbritannia og Frankrike stemte avstående. Forhandlingene gikk på overtid etter at Russland fredag 8. juli la ned veto mot vårt opprinnelige forslag om en tolv måneders forlengelse. Etter intense forhandlinger lyktes det imidlertid Norge og Irland å finne en kompromissløsning. Resultatet ble en forlengelse på seks måneder, men med en tydelig intensjon om ytterligere seks måneders forlengelse, betinget av en ny resolusjon i januar.

Samme dag avholdt også det brasilianske presidentskapet sitt første signaturarrangement i form av en åpen debatt om  strategisk kommunikasjon i FNs fredsbevarende operasjoner. FNs generalsekretær Antonio Guterres, FNs undergeneralsekretær Jean-Pierre Lacroix, Monuscos styrkesjef generalløytnant Marcos De Sá Affonso Da Costa og Jenna Russo, forskningsdirektør ved International Peace Institute (IPI), orienterte rådet. Brasils utenriksminister Carlos Alberto Franco França ledet møtet.

Guterres viste til de økende utfordringene knyttet til desinformasjon og hatefulle ytringer, og hvordan dette stadig oftere blir brukt som et «våpen». Det utgjør ikke bare en sikkerhetsrisiko for de fredsbevarende styrkene, men kompliserer også deres evne til å bistå myndighetene i å beskytte sivilbefolkningen. Monuscos styrkesjef la vekt på hvordan desinformasjon og hatefulle ytringer også svekker tilliten til de fredsbevarende styrkene og viste til eksempler fra DR Kongo. Russo fra IPI understreket viktigheten av at kommunikasjonen må være toveis og at de fredsbevarende styrkene også må lytte til lokalbefolkningen.

Alle rådsmedlemmene poengterte viktigheten av strategisk kommunikasjon for at de fredsbevarende operasjonene bedre skulle kunne gjennomføre sine mandater, inkludert beskyttelse av sivile. Rådsmedlemmene var også samstemte i sin bekymring for en stadig økende bruk av desinformasjon og vektla behovet for strategisk og målrettet kommunikasjon for å imøtegå dette.

Fra norsk side ga vi honnør til Brasil for å bidra til økt oppmerksomhet om betydningen av strategisk kommunikasjon i FNs fredsbevarende operasjoner, ikke minst for å kunne håndtere økningen i desinformasjonsaktiviteter rettet mot disse operasjonene. Brasil har i opptakten til møtet forhandlet fram en presidentuttalelse (PRST) om dette temaet, som ble vedtatt under møtet.

Onsdag 13. juli vedtok Sikkerhetsrådet å forlenge mandatet til FNs politiske oppdrag for å støtte Hodeidah-avtalen i Jemen (UNMHA). Mandatet (FNSR 2643) ble vedtatt enstemmig og forlenget med et år. Det nye mandatet inneholder  enkelte justeringer og skjerpet språk for bl.a. full bevegelsesfrihet og patruljering, men  de operative kjernefunksjonene til oppdraget videreføres. UNMHA ble opprettet i januar 2019, og skal blant annet overse gjennomføringen av Stockholm-avtalene og den opprinnelige lokale våpenhvilen i Hodeida.

Samme dag vedtok Sikkerhetsrådet enstemmig å forlenge  mandatet til sanksjonsregimet for Libya med 15 måneder  (FNSR 2644). Sanksjonsmandatet inneholder bl.a. forbud mot ulovlig eksport av petroleum, etterlevelse  av våpenembargoen og videreføring av mandatet til det uavhengige ekspertpanelet for sanksjonskomiteen.

På onsdag avholdt også Sikkerhetsrådet et lukket hastemøte om situasjonen på Haiti. Etter en skarp økning i gjengrelatert vold i Haitis hovedstad Port-au-Prince ble det på kinesisk initiativ avholdt lukkede konsultasjoner om situasjonen i landet. Generalsekretærens spesialrepresentant og leder for FNs politiske oppdrag i Haiti (United Nations Integrated Office in Haiti - BINUH), Helen La Lime, orienterte om siste tids utvikling. Det er krevende å få verifiserte tall, men man regner med at i alle fall 100 personer er drept og 2000 er fordrevet fra hjemmene sine siden volden brøt ut foregående helg. Svært mange har heller ikke tilgang til grunnleggende tjenester som en følge av den gjengrelaterte volden. Konsultasjonene fant sted samtidig med innspurten på forhandlingene om nytt mandat for FNs politiske oppdrag på Haiti. 

Samme dag avholdt Sikkerhetsrådet et lukket møte med politi- og troppebidragsytende land til FNs fredsbevarende operasjon på Kypros (Unficyp). FNs spesialrepresentant Colin Stewart orienterte og ga en statusoppdatering basert på generalsekretærens siste rapport. Møtet fant sted i forkant av forhandlingene om nytt halvårlig mandat til Unficyp, som skal fornyes i slutten av juli.  

Marta Lucía Ramírez (centre), visepresident og utenriksminister i Colombia, orienterer pressen . Foto: FN
Marta Lucía Ramírez (i midten), visepresident og utenriksminister i Colombia, orienterer pressen etter Sikkerhetsrådets møte om situasjonen i hjemlandet. Foto: FN

Torsdag 14. juli møttes Sikkerhetsrådet til åpen orientering og lukkede konsultasjoner om Colombia. Generalsekretærens spesialutsending til Colombia og leder for FNs politiske oppdrag i landet, Carlos Ruiz Massieu, leder for Colombias sannhetskommisjon, Fransisco de Roux og Jineth Casso Piamba, en colombianske urfolkrepresentant orienterte. Colombias visepresident og utenriksminister Marta Lucia Ramirez deltok også i møtet.

Massieu la i sin orientering vekt på at Colombia har gjennomført et stort sett fredelig valg og at det at den påtroppende presidenten har tatt til orde for nasjonal enhet og gjennomføring av fredsavtalen representerer en positiv mulighet for framtiden. de Roux orienterte om funnene i sannhetskommisjonens rapport, en rapport som bygger på rapporter fra over 30.000 colombianere.

Flere av Sikkerhetsrådets medlemmer mente det var positivt at den nyvalgte presidenten hadde fokus på nasjonal enhet og gjennomføring av fredsavtalen. Dette var også et viktig poeng for Norge, som fungerer som garantistland for fredsavtalen. Norge hilste også rapporten fra sannhetskommisjonen velkommen og la vekt på at prosessen som har ledet fram til rapporten kan være en inspirasjon for andre fredsprosesser. Vi uttrykte også bekymring for sikkerhetssituasjonen til tidligere stridende og lokale ledere som er involvert i å gjennomføre den colombianske fredsavtalen. Samme dag ble det også gjennomført et uformelt møte (et såkalt Arria-møte) der tema var overgangsjustis i Colombia.

Fredag 15. juli  vedtok Sikkerhetsrådet å forlenge mandatet til FNs politiske oppdrag på Haiti (BINUH) med 12 måneder. Mandatet (FNSR 2645) ble vedtatt enstemmig. Antall politirådgivere i BINUH økes, blant annet for å bedre kunne håndtere seksuell og kjønnsbasert vold. Resolusjonen inneholder også flere tiltak ment å hindre at våpen kommer gjengene på Haiti i hende.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: