26 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

26 rettsakter ble innlemmet i EØS-avtalen 9. juli 2014. Blant disse er en forordning som forlenger en godskorridor for jernbane fra Palermo til Norge visa Kornsjø og et direktiv om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene.

26 rettsakter ble innlemmet i EØS-avtalen 9. juli 2014. Blant disse er en forordning som forlenger en godskorridor for jernbane fra Palermo til Norge visa Kornsjø og et direktiv om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene.

En ny godskorridor på jernbanen gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer attraktivt å velge jernbanen når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft.

EU fastsatte i 2010 at hele ni godskorridorer skulle opprettes. Samferdselsdepartementet har fastsatt en forskriftsendring som innebærer at godskorridoren på jernbanen mellom Stockholm og Palermo via Malmø–København–Innsbruck–Verona utvides til Oslo via Kornsjø. Korridorutvidelsen til Oslo skal være operativ senest 10. november 2018. Fra norsk side arbeides det for at den norske delen av korridoren skal være operativ fra starten av.

Pasientrettighetsdirektivet
Direktivet om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene klargjør og regelfester pasienters rett til å få refundert utgifter til helsehjelp mottatt i annet EØS-land. Direktivet inneholder også enkelte andre regler som skal legge praktisk til rette for at pasientene kan benytte helsetjenester i andre medlemsland.I tillegg inneholder direktivet bestemmelser om samarbeid basert på frivillig deltakelse.

Pasientrettighetsdirektivet vil gi pasientene økte valgmuligheter og kan også bidra til å korte ned ventetider. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. En propsisjon til Stortinget om samtykke til innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil bli fremmet for Stortinget.

Her kan du lese om alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 9. juli 2014.

 

Til toppen