29 millioner kroner til barn og unge i større bysamfunn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

8 millioner kroner er nå tildelt 18 nye tiltak for å utvikle åpne møteplasser. Dette er arenaer der barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta. Totalt tildeles nær 29 millioner kroner for 2016 til formålet.

Midlene skal bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge i større bysamfunn. 23 bykommuner og 8 prioriterte bydeler i Oslo inngår i ordningen. 

- Åpne møteplasser er steder der barn og ungdom har frihet til å delta når de kan og vil. Her er det ikke faste regler om oppmøte eller påmelding, og det har så langt som mulig lave eller ingen kostnader for deltakerne. Dette er viktig for å nå barn og unge faller utenfor, og som ikke benytter seg av andre fritidstilbud, sier barneminister Solveig Horne (FrP). 

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i storbyer. Åpne møteplasser kan være skateparker, ungdomshus og ungdomsbibliotek. Møteplassene er åpne for alle, men tilrettelegger særskilt for at utsatte barne- og ungdomsgrupper i alderen 10-20 år får delta. 

Storbyene som inngår i ordningen har sendt inn søknader om tilskudd til prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser, til samarbeidstiltak mellom kommunen og frivillige organisasjoner, og til investeringer i lokaler og utstyr. 

Prosjektene har som mål å bidra til sosial inkludering, og forebygge uønsket sosial atferd, som blant annet vold, mobbing, kriminalitet og rus. Det er sentralt å motvirke fordommer, diskriminering og fremme gjensidig aksept. 

- Storbyordningen har eksistert i en årrekke og har bidratt til å utvikle åpne møteplasser hvor alle barn og ungdom er velkomne. Aktivitetstilbud av denne typen er helt avgjørende for å kunne skape et tryggere og mer inkluderende oppvekstmiljø i de større byene, sier Horne. 

Mer om årets tildeling:

Det er gitt midler til i alt 18 nye tiltak i 2016. Midlene som fordeles, retter seg spesielt mot tiltak for utsatte barne- og ungdomsgrupper og –miljøer.  For 2016 er storbymidlene på om lag 29 millioner kroner. 8 millioner kroner av disse tildeles nå til nye prosjekter. De øvrige midlene er allerede tildelt tiltak som får støtte i over flere år.

  • 8 av de 18 tiltakene som innvilges støtte var ikke-kommunale. Det var noe flere søknader fra ikke-kommunale søkere, primært frivillige organisasjoner, enn kommunale.
  • 14 av de 18 tiltakene som innvilges støtte jobber med integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn (prioritering i 2016)
  • 13 av de 18 tiltakene som innvilges støtte innebærer samarbeid mellom bykommunene og frivillig sektor (prioritering i 2016) 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen.

Her er oversikten over tildelingene.