30 millioner til nye forskningsprosjekter

Styrene for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har nå publisert årets utlysning. Det er satt av om lag 30 millioner fra FFL og JA til nye prosjekter i 2015. I tillegg vil Forskningsrådets program BIONÆR lyse ut midler til landbruksforskning.

Styrene for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har nå publisert årets utlysning. Det er satt av om lag 30 millioner fra FFL og JA til nye prosjekter i 2015. I tillegg vil Forskningsrådets program BIONÆR lyse ut midler til landbruksforskning.

Styrene for FFL/JA ønsker at forskningen skal bidra til økt verdiskaping og bærekraftig og klimatilpasset matproduksjon. Styrene har videre et ønske om større grad av tverrfaglig tilnærming. Prioriterte områder for 2015 er: 

  • Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser
    Aktuelle tema er produktive og friske husdyr med god velferd, bedre og mer kostnadseffektiv utnyttelse av grovfôr fra inn- og utmark, bedre agronomi inkludert gjødsling og plantevern, og utvikling av robuste sorter for blant annet å møte økende klimautfordringer.  Utnyttelse av nye proteinfôrkilder og redusert svinn vil også være viktig.
  • Trygg norsk mat med høy kvalitet
    Aktuelle tema er råvarekvalitet, mat og helse, samt smak og forbrukerinnsikt.
  • Konkurransekraft i hele verdikjeden gjennom utvikling og bruk av teknologi for norske forhold
    Aktuelle temaer er teknologisk utvikling gjennom integrert produktutvikling som skaper nye muligheter og utfordringer knyttet til matproduksjon, prosessering og informasjonsflyt.

Hovedprioriteringene reflekterer skriftlige og muntlige innspill fra næring og forskningsmiljøer.

Skissefristen er 2. mai 2014 kl. 13.00, og kun de som har sendt inn skisse innen denne fristen vil få anledning til å sende inn fullstendig søknad. Søknadsfristen for fullstendig søknad er 3. september 2014.

Sau på beite
Et prioritert forskningsområde er i år produktive og friske husdyr med god velferd og bedre og mer kostnadseffektiv utnyttelse av grovfôr fra inn- og utmark. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen