30 rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 13. juni ble blant annet regler om samme mobilpriser på reise i Europa som i Norge, krav til utslipp av klimagasser fra personbiler og lette kjøretøy samt kriterier for miljømerking av turistinnkvartering innlemmet i EØS-avtalen.

EØS-komiteen. Foto: Sara Svanemyr, EU-delegasjonen.
EØS-komiteen. Foto: Sara Svanemyr, EU-delegasjonen.

15. juni innføres felleseuropeiske regler om bruk av mobiltelefon på reise i utlandet. De nye reglene innebærer at brukerne ikke skal betale ekstra for samtaler, SMS eller datatrafikk når de er på reise i EØS-området. For at de samme prisene skal gjelde for nordmenn, ble tre rettsakter som gjelder internasjonal gjesting (roaming) innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen. Les mer om de nye reglene her.

Utslippskrav for nye personbiler

Regler som setter krav om gjennomsnittlig tillatt utslipp av klimagassen CO₂ fra nye personbiler og lette kjøretøy ble også tatt inn i EØS-avtalen. Formålet er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og skape insentiver for bilindustrien til å utvikle ny teknologi. Dersom utslippsmålene ikke nås, kan bilfabrikantene pålegges en avgift.

Det er i dag ingen bilprodusenter i Norge som vil omfattes av de nye reglene. Rapporteringsplikten vil bli utført av Vegdirektoratet. Gjennomføringen av regelverket i Norge innebærer at EFTAs overvåkingsorgan ESA gis myndighet til å fastsette og innkreve overtredelsesgebyr. Rettsaktene ble derfor innlemmet med forbehold om Stortingets samtykke. 

Norge har formannskapet på EFTA-siden i EØS-samarbeidet dette halvåret, ledet av EU-ambassadør Oda Helen Sletnes. Foto: Sara Svanemyr, EU-delegasjonen.
Norge har formannskapet på EFTA-siden i EØS-samarbeidet dette halvåret, ledet av EU-ambassadør Oda Helen Sletnes. Foto: Sara Svanemyr, EU-delegasjonen.

Miljømerking av produkter

EUs miljømerke er en frivillig ordning og en del av EØS-avtalen. De som ønsker å bruke merket må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. På møtet i EØS-komiteen ble kriterier for tildeling av miljømerket til campingplasser og tjenester i forbindelse med turistinnkvartering tatt inn i EØS-avtalen. Dette omfatter bruk av fornybar energi, å spare energi og vann, å redusere søppel og å forbedre det lokale miljøet.

I tillegg ble nye kriterier for miljømerking av gulvbelegg av tre, kork og bambus tatt inn i avtalen. Disse har som mål at det skal benyttes materialer produsert på en mer bærekraftig måte, begrense energibruken og bruk av farlige stoffer, begrense nivået av farlig innhold, gulvbeleggets medvirkning til luftforurensning samt å utvikle varige produkter og produkter av høy kvalitet.

Mer informasjon:

Omtale av alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juni 2017.

Til toppen