30 000 hjortedyr er hittil testet for skrantesjuke

Veterinærinstituttet har til nå testet 30 000 hjortedyr for skrantesyke (Chronic Wasting Disease - CWD), i det som er det største prøvetakingsprogrammet siden kugalskap var på sitt mest intense for rundt 15 år siden. Veterinærinstituttet mener at resultatene viser at forekomsten i Nordfjella er lav, noe som gir håp om å bevare friske villreinstammer i Norge. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er imponert over det tempoet instituttet har klart å holde i prøvetakinga.

Chronic Wasting Disease (CWD) er en prionsykdom som skrapesyke hos sau eller kugalskap, hvor feilfoldet protein hoper seg opp i hjernen og forårsaker store lidelser og død for individene som rammes. Da CWD ble oppdaget av Veterinærinstituttet i Norge i fjor var det første tilfellet i Europa, og det ble satt i gang omfattende prøvetaking av norske hjortedyr (elg, villrein, tamrein, hjort og rådyr). 

Villreinflokken i Nordfjella skal tas ut innen 1. mai 2018

Etter at CWD ble påvist i villreinflokken i Nordfjella er det gjort vedtak om at flokken skal tas ut innen 1. mai 2018. Målet er å begrense og om mulig utrydde sjukdommen. Dersom man kan unngå at sjukdommen sprer seg, vil  mange dyr kunne bli spart for de lidelsene den medfører. Etter uttaket er det planen å reetablere villreinbestand i Nordfjella. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener at andre land bør følge Norges eksempel og har tatt opp med EUs helsekommisær Vytenis Andriukaitis at land som grenser til Norge også bør gjennomføre en omfattende kartlegging av sine hjortedyr. 

– Det er viktig å ha god fagleg beredskap til å handtere dyresjukdomar. Veterinærinstituttet har i arbeidet med CWD/skrantesjuke vist at dei har høg fagleg kompetanse. Eg er òg imponert over det tempoet instituttet har klart å halde i undersøkinga av det store talet på prøver. Raske prøvesvar er viktig for at testinga mot CWD ikkje skal skape for store praktiske utfordringar for jegerar, slakteri og nedskjeringsverksemder, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Utbredelsen av CWD i Nordfjella cirka én prosent

Utbredelsen av CWD blant villreinen i Nordfjella er på cirka én prosent, slik forskerne beregnet at det ville være. Dette lå til grunn for å gi råd om å sanere villreinflokken i området. Det er hittil funnet 8 villrein med CWD blant de 775 som er testet i Nordfjella. Disse tilfellene har ikke latt seg skille fra den klassiske, smittsomme typen som over tiår har spredd seg i USA og Canada, og det med store negative konsekvenser for dyrestammene. 

CWD-tilfellene på elg og hjort skiller seg fra Nordfjella

Viktig lærdom er også at CWD-tilfellene på elg og hjort skiller seg fra den i Nordfjella og Nord-Amerika. Disse tilfellene ser ut til å være mer lik andre atypiske prionsykdommer som rammer eldre individer og som kan oppstå spontant uten smitte. Det er testet over 15 000 elg og hjort. Hittil er det påvist atypisk CWD i tre elger og én hjort.   

Til toppen