35 millioner for å forske på utdanning og læring

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker at det skal forskes mer på hvordan elevene lærer bedre, og gir 35 millioner kroner for å styrke forskningsmiljøene som gir lærerutdanning for grunnskolen. Midlene går til FINNUT-programmet som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren.

- Regjeringen jobber for en skole hvor elevene lærer mer. For å få til det, må vi også vite hvordan elevene best tilegner seg faglige kunnskaper, og derfor vil vi styre forskningen på nettopp det. Dette er godt nytt, ikke bare for FINNUT, men for alle som er interessert i å få en best mulig skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I budsjettet for 2017 har Regjeringen satt av betydelige midler til å styrke forskningen i utdanningssektoren. FINNUT-programmet, som forvaltes av Norges forskningsråd, får 35 millioner kroner. Midlene fordeles til ulike prosjekter etter søknad.

Gir en bedre skole

Prosjektene skal være knyttet til fagdidaktikk i undervisningsfag i skolene.

- Ved å forske mer på hva som skal til for at elevene lærer bedre, vil vi få en bedre lærerutdanning. Det vil igjen gi enda dyktigere lærere, noe som er viktig for elevenes læring, sier kunnskapsministeren.

Tildelingen av forskningsmidler er et ledd i omleggingen av grunnskolelærerutdanningene til masterutdanninger.

Stort behov for økt kompetanse i fagdidaktikk

Behovet for kompetanse er spesielt høyt i engelsk- og matematikkdidaktikk, men også fagdidaktikk i andre fag er aktuelle for prosjektene.

- I utgangspunktet skal forskningen ha base i grunnskolelærerutdanningenes fagmiljøer, men andre fagmiljøer kan trekkes inn om det kan gi bedre resultater. Uansett bør aktører i skolen være involvert, sier Røe Isaksen.

Det er også ønskelig at prosjektene som tildeles midler er et samarbeid mellom flere læresteder og institusjoner. Det vil mest sannsynlig gi god spredning av resultatene.