36 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 15. mars ble til sammen 36 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er et direktiv om gjenvinning av bensindamp under påfylling av drivstoff til motorkjøretøy ved bensinstasjoner for å redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser.

Møte i EØS-komiteen i Brussel 15. mars 2013. Foto: EU-delegasjonen

På møtet i EØS-komiteen 15. mars ble til sammen 36 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er et direktiv om gjenvinning av bensindamp under påfylling av drivstoff til motorkjøretøy ved bensinstasjoner for å redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser.

En del av bensinen som gjenvinnes vil kunne gjenvinnes på nytt som drivstoff. Andre gevinster vil være knyttet til bedre helse gjennom redusert eksponering for benzen som er kreftfremkallende og redusert dannelse av bakkenær ozon. Tiltakene som forespeiles i direktivet vil kunne redusere utslippene med minst 85 prosent.

På møtet i EØS-komiteen uttrykte begge parter tilfredshet med det pågående arbeidet med å redusere utestående rettsakter som skal tas inn EØS-avtalen, både når det gjelder resultatet så langt og det løpende samarbeidet.

Her er en oversikt over rettsaktene som ble vedtatt innlemmet i EØS-komiteen på møtet i Brussel 15. mars 2013.

Til toppen