3,87 millioner kroner tildelt skogprosjekter

Utviklingsfondet for skogbruk besluttet i desember 2014 å gi 3,87 millioner til 11 skogprosjekter.

11 skogprosjekter vil få støtte fra Utviklingsfondet for skogbruk på til sammen 3,87 millioner kroner. Det var totalt 30 søknader, med et samlet behov på nesten 12 millioner kroner. Fondet skal bidra til et aktivt skogbruk ved å gi støtte til prosjekter som utvikler og styrker skogbruket som en rasjonell, økonomisk og bærekraftig næring.

Disse har fått støtte:

Prosjekt

Institusjon

Innvilget – kr

Beskyttelse av små granplanter mot gransnutebiller

Institutt for biovitenskap ved UiO

200 000

Bildedata fra droner og fly i skogbruksplanleggingen

NORSKOG

400 000

Dokumentasjon miljøverdier i nøkkelbiotoper basert på Mis

Skog og landskap

175 000

Granforedling på Vestlandet

Skog og landskap

500 000

Konsekvenser og kostnader av et ineffektivt skogsveinett

Skog og landskap

400 000

Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader

NORSKOG

375 000

Reduksjon av kostnader innen videretransport

Skog og landskap

250 000

Skogproduksjon og forvaltning av sitkagran i Norge

Skog og landskap

300 000

Tiltak i tett eller forsømt skog - ny veileder

Skogkurs

350 000

Utenlandsstipend til Oregon State University (OSU)

Institutt for naturforvaltning ved NMBU

70 000

Utvikling av VSYS Virkeshandel (bransjeprosjekt)

Glommen Skog

500 000

VVS-vei, vann og skogsdrift, i et våtere klima

Skog og landskap

350 000

Til toppen