444 milliarder til folketrygden i 2020

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Folketrygdens totale utgifter for Arbeids- og sosialdepartementet i 2020 antas å bli 444 milliarder kroner. Det er en økning på nær 18 milliarder kroner fra saldert budsjett 2019. Utgiftene til alderspensjon, uføretrygd og sykepenger øker, mens utgiftene til dagpenger og arbeidsavklaringspenger går ned.

Alderspensjon

Utgiftene til alderspensjon øker fra 232,2 milliarder kroner i saldert budsjett 2019 til 244,3 milliarder kroner i 2020.

Utgiftene til alderspensjon øker hovedsakelig fordi det blir flere alderspensjonister. Fra 2019 til 2020 anslår man at gjennomsnittlig antall mottakere av alderspensjon vil øke med om lag 22 000, til om lag 969 500 personer. I anslaget for 2020 utgjør anslått effekt av trygdeoppgjøret i 2020 om lag 6,9 milliarder kroner.

Fra 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon fra 62 år, mot 67 år tidligere. Mange valgte å ta ut alderspensjon før 67 år, og dette bidro til at utgiftene til alderspensjon økte sterkt fra 2011 og de påfølgende årene. Den årlige veksten i antall alderspensjonister under 67 år har vært avtakende, og i 2018 stagnerte veksten. Utgiftene til alderspensjon vil likevel øke betydelig også i årene som kommer, hovedsakelig som følge av at det blir flere alderspensjonister over 67 år.

Sykepenger for arbeidstakere

Utgiftene til sykepenger for arbeidstakere er anslått til 39,9 milliarder kroner i 2020. Det er en økning på 2,7 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2019.

Bakgrunnen for økningen er at det trygdefinansierte sykefraværet i 1. halvår 2019 har vært høyere enn nivået i 2018. Det anslås nå en oppgang i det trygdefinansierte sykefraværet på 2 prosent i 2019. For 2020 er det lagt til grunn nullvekst i det trygdefinansierte sykefraværet per sysselsatt i forhold til 2019. Utgiftene til sykepenger påvirkes også av sysselsettingsutviklingen og lønnsveksten.

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger er i 2020 budsjettert med 28,5 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 3,2 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2019.

Det har vært en reduksjon i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger siden 2011. I 2018 så man den største nedgangen i antall mottakere siden arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. Dette må sees i sammenheng med regelverksendringer som ble iverksatt fra 1. januar 2018, nærmere bestemt innstramming av vilkårene for unntak fra den generelle maksimale varigheten.  Antall mottakere i 2019 er fortsatt fallende, men samtidig er det en noe høyere tilgang til ordningen enn i 2018. For 2020 ventes det en fortsatt nedgang i antall mottakere, men nedgangen antas å ikke bli like sterk som 2018 og 2019. Gjennomsnittlig antall mottakere anslås til om lag 111 100 i 2020, mot om lag 117 900 i 2019.

I anslaget for 2020 utgjør anslått effekt av trygdeoppgjøret i 2020 om lag 995 millioner kroner.

Uføretrygd

Utgiftene til uføretrygd anslås til 100,7 milliarder kroner i 2020. Dette er en økning på 7,7 milliarder kroner fra saldert budsjett for 2019.

Økte utgifter forklares i hovedsak av økt antall mottakere. Gjennomsnittlig antall mottakere anslås til 346 900 i 2019 og 357 200 i 2020. Økningen i antall mottakere henger blant annet sammen med at overgangen fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd også i 2020 antas å bli relativt høy, men noe lavere enn i 2019.

I anslaget for 2020 utgjør anslått effekt av trygdeoppgjøret i 2020 om lag 3,5 milliarder kroner.

Dagpenger ved arbeidsledighet

Dagpengebevilgningen i saldert budsjett 2019 var 10,3 milliarder kroner. I revidert nasjonalbudsjett 2019 ble dagpengebevilgningen nedjustert til 9,2 milliarder kroner. For 2020 foreslås en dagpengebevilgning på 9 milliarder kroner. Reduksjonen fra 2019 til 2020 må ses i sammenheng med en mer positiv utvikling på arbeidsmarkedet som gir færre dagpengemottakere.