45 rettsakter inn i EØS-avtalen

45 nye rettsakter er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er et direktiv for fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til vegtransport og det såkalte organdirektivet.

Ambassadør Atle Leikvoll, nestleder Niels Engelschiøn og ministerråd Aud Hellstrøm fra EU-delegasjonen på møtet i EØS-komiteen 4. oktober 2013. Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

På møtet i EØS-komiteen fredag 4. oktober ble 45 rettsakter ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er et direktiv for fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til vegtransport og det såkalte organdirektivet.

Direktivet innebærer at det innføres miljøkrav ved kjøp av biler og busser til veitransport, og vil gjelde både offentlige innkjøp og innkjøp foretatt av private operatører,  samt private operatører som utfører offentlig transport over en viss terskelverdi – i praksis rutebuss.

Det finnes i dag ingen særskilte krav om at operatører med kontrakt om plikt til offentlig tjeneste skal ta miljøhensyn ved kjøp av kjøretøy. De nye miljøkravene omfatter blant annet energiforbruk og utslipp av CO2, NOx og partikler. Kravene gjelder kjøretøyets driftslevetid. Direktivet gjennomføres gjennom en ny forskrift som hjemles både i yrkestransportloven og i lov om offentlige anskaffelser, og ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke.

Regler for organdonasjon
Det såkalte organdirektivet ble også vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Formålet med direktivet er å sikre høy kvalitet og sikkerhet for menneskelige organer til transplantasjon – for sikre mennesker et høyt helsevern/beskyttelsesnivå.

Direktivet legger opp til økt samarbeid om utveksling av organer innen EU og å sikre kvalitet og sikkerhet for utveksling av organer. Felles kvalitets- og sikkerhetsstandarder vil lette utveksling av organer til nytte for tusenvis av pasienter i Europa, som hvert år får behov for denne type behandling.

Videre legger direktivet vekt på økt bruk av levende givere for å redusere ventelistene. I Norge benyttes dette kun ved nyretransplantasjon. En reduksjon av ventelistene til transplantasjon innen EU vil kunne hindre fremvekst av et illegalt marked for handel med organer.

Handlingsplan
Med direktivet følger også en ti punkts handlingsplan for organdonasjon, for å styrke samarbeidet mellom medlemslandene.

Reglene pålegger landene å sikre at donasjon av menneskelige organer fra døde og levende donorer er frivillig og vederlagsfri. Annonsering der det etterlyses eller tilbys menneskelige organer med henblikk på å tilby eller å søke å oppnå økonomisk vinning eller tilsvarende fordel forbys. Organer skal tas ut på ”not profit basis” og direktivet forutsetter at landene har samtykkeregler.

Transplantasjonsturisme og organhandel er sterkt økende i verden. Bekjempelse av illegal handel med organer er et av satsningsområdene regjeringens handlingsplan mot menneskehandel. Handlingsplanen har også et satsningsområde for å redusere ventelistene til transplantasjoner i Norge. Direktivet krever forskrift med hjemmel i lov.

Her finner du omtale av alle rettsaktene som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 4. oktober.

300 rettsakter innlemmet
EØS-komiteen gjorde også opp status for arbeidet med å redusere antallet utestående rettsakter som skal tas inn EØS-avtalen. Hittil i 2013 er 303 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, og arbeidet med å redusere antallet utestående rettsakter fortsetter gjennom ulike tiltak.

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 8. november.

Til toppen