46 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen

Av Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

På møtet i EØS-komiteen 26. oktober ble 46 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er oppdaterte regler for EUs miljømerke samt sikkerhetskrav til produkter i barns sovemiljø og barnesikring av vinduer og balkongdører.

EU-ambassadør Atle Leikvoll ledet EØS-komiteen 26. oktober. Foto: EFTA-sekretariatet

EUs miljømerke har en blomst som logo. Den ble opprettet i 1992 som en frivillig merkeordning der de som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Ordningen gjelder også i Norge gjennom EØS-avtalen. For å øke bruken av miljømerket og å effektivisere driften av ordningen reduseres gebyrene knyttet til søknad og bruk av EU-miljømerket. Det oppdaterte regelverket, som ble tatt inn i EØS-avtalen med forutsetning som Stortingets samtykke, fastsetter også betingelser for bruk av miljømerket.

Tryggere produkter for barn
Mellom 2005 og 2007 var det 17 000 ulykker med barn fra 0 til 4 år i EU. Dette skjedde mens de lå i sin egen seng viser tall fra Den europeiske personskadedatabasen. Ulykkene oppstår blant annet fordi senger, madrasser, soveposer og dyner ikke er sikre nok. Det skal derfor utarbeides sikkerhetskrav i standarder for produkter i barns sovemiljø samt definisjoner av produktene som omfattes.  

I tillegg skal det utarbeides standarder for sikkerhetslåser for vinduer og balkongdører som forbrukerne monterer. Standardene skal sikre at vinduene og balkongdørene blir mer sikre for barn. Fallulykker fra vinduer og balkonger forårsaker nemlig en rekke ulykker som involverer barn under fem år.

I Østerrike, Danmark og Norge ble det foretatt undersøkelser av disse produktene i perioden fra 2005 til 2007. Evalueringen konkluderte blant annet med at flere av sikkerhetslåsene kunne bli åpnet av barn, til tross for at det ble hevdet at de var barnesikre. Europakommisjonen anser det derfor som nødvendig å heve de grunnleggende sikkerhetskrav til disse produktene i Europa.

Regelverk for sikkerhetskrav til produkter i barns sovemiljø og sikring av vinduer og balkonger er nå en del av EØS-avtalen etter vedtaket i EØS-komiteen.

Fremskritt i reduksjon av antall utestående rettsakter
Under EØS-komiteen holdt Europakommisjonen en orientering om Den andre handlingsplanen for det indre markedet som ble lagt frem 3. oktober.

EU-ambassadør Atle Leikvoll informerte om at det var gjort fremskritt i arbeidet med å innlemme utestående rettsakter som skal inn i EØS-avtalen. Begge parter er enig om at det er viktig å fortsette dette arbeidet i tiden fremover.

Norge orienterte også kort om Regjeringens melding til Stortinget om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU.


Mer informasjon:

Til toppen