47 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På møtet i EØS-komiteen 11. desember ble 47 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er regler for energimerking og miljøvennlig utforming av blant annet datamaskiner, støvsugere og husholdningsapparater.

Omtale av alle rettsaktene som ble tatt inn i EØS-avtalen finnes i dette dokumentet. Til sammen 483 rettsakter er innlemmet i avtalen i løpet av 2015.

Energimerking av produkter

Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål å redusere klimagassutslippene, øke andelen fornybar energi og øke energieffektiviteten innen 2020. Lovgivningen ligger innenfor rammene av energimerkedirektiv II som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter.

Under energimerkedirektivet vedtas delegerte forordninger som pålegger produsenter og importører å kun markedsføre produkter som oppfyller kravene og har korrekt energimerking. 11. desember ble regler om energimerking av en rekke produkter innlemmet i EØS-avtalen. Det omfatter blant annet støvsugere, stekeovner og avtrekksvifter til husholdningsbruk, produkter til lokal oppvarming som panelovner og varmekabler samt energimerking av varmtvannsberedere.

Miljøvennlig utforming av produkter

Et annet virkemiddel for å nå 2020-målene er økodesigndirektivet. Det er et rammedirektiv som definerer prinsipper for å sette miljøkrav til energirelaterte produkter beregnet for bruk innenfor husholdning, industri og tjenesteyting. Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften.

Konkrete krav til enkeltprodukter gis i egne forordninger. Det gjelder minstekrav til produktets energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser. På møtet i EØS-komiteen ble regler for miljøvennlig utforming av blant annet datamaskiner, støvsugere, stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter innlemmet i EØS-avtalen.

Veitransport

Et endringsdirektiv som regulerer de største tillatte dimensjoner i nasjonal og
internasjonal vegtransport og de største tillatte vekter i internasjonal vegtransport ble også innlemmet i EØS-avtalen, med forbehold om Stortingets samtykke. Det vil legge til rette for mer miljøvennlig og trafikksikker transport, økt intermodal transport (transport av gods i en sammenhengende kjede av minst to transportmidler) samt etablere felles kontrollsystem og –rutiner for å sikre etterlevelse av bestemmelsene om vekter og dimensjoner.

Safe Harbor ut av EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen ble kommisjonsbeslutningen fra juli 2000 om gjennomføring av Safe Harbor-ordningen tatt ut av EØS-avtalen. Årsaken er at EU-domstolen i oktober i år kjente beslutningen ugyldig. Beslutningen tas ut av avtalen for å sikre rettshomogenitet i EU og EØS.

Formålet med Safe Harbor-prinsippene var å legge til rette for at personopplysninger kan overføres fra virksomheter i EU/EØS til virksomheter i USA på en trygg måte. Dommen i EU-domstolen innebærer ikke et forbud mot overføring av personopplysninger til virksomheter i USA, men selskaper som vil overføre personopplysninger til USA må benytte seg av et annet lovlig overføringsgrunnlag.

Neste møte i EØS-komiteen er 5. februar 2016.

Se også:

Slik blir EØS-regelverket til

Mer informasjon om EØS-komiteen