48 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 13. desember ble 48 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning som blant annet skal øke kapasiteten i europeisk luftrom, redusere reisetid og redusere miljøbelastningene.

Nestleder Niels Engelschiøn og ministerråd Aud Hellstrøm ved EU-delegasjonen på møtet i EØS-komiteen 13. desember 2013. Foto: Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

På møtet i EØS-komiteen ble den såkalte Single European Sky II-forordningen vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen bringer arbeidet med et felles europeisk luftrom et viktig skritt videre ved at Norge, Island og Liechtenstein nå blir en del av det felles styringssystemet.

Hensikten er å øke kapasiteten i europeisk luftrom og korte ned reisetiden, redusere kostnadene ved trafikkavviklingen, redusere miljøbelastningene og øke sikkerhetsnivået vesentlig. Det innføres ytelsesstyring av flysikringstjenestene, kompetanseområdet til det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA utvides, og det etableres et omfattende teknologiutviklingsprogram, SESAR. Forordningen ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke.

Tryggere skadebekjempelse
Produkter med biocider brukes til bekjempelse av uønskede organismer. Rottemidler, bunnstoff, konserveringsmidler og desinfeksjonsmidler er eksempler på biocider. På møtet i EØS-komiteen ble en ny biocidforordning vedtatt, som opphever og erstatter det eksisterende biociddirektivet. Bakgrunnen for å ha regler for biocider og biocidprodukter er at mange av disse har betenkelige egenskaper i forhold til effekter på helse og miljø.

Hensikten med endringene i regelverket er å få en enda tryggere bruk av biocidprodukter for å beskytte helse og miljø, forenkle regelverket og fremme insentiver for industrien til å utvikle tryggere produkter til skadebekjempelse. Forordningen innebærer også at arbeidet i større grad knyttes til det europeiske kjemikaliebyrået i Helsinki. Forordningen ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke.

Sosial og økonomisk utjevning
På møtet ga også Europakommisjonen en orientering om status for initiativene for regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (Regulatory Fitness and Performance Programme, REFIT). Formålet er å redusere regelbyrden for næringslivet og forenkle gjennomføringen av EU-regelverk på nasjonalt nivå.

Det ble videre gjort opp status for arbeidet med å redusere etterslepet av rettsakter som skal tas inn EØS-avtalen. I 2013 er 400 rettsakter vedtatt innlemmet. Det er lavere enn i 2012, men er ellers på samme nivå de siste årene.

På møtet i EØS-komiteen konkluderte man med at det fortsatt er behov for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området. Avtalen om EØS-finansieringsordningen for 2009-2014 sier at behovet for utjevning skal gjennomgås ved slutten av femårsperioden, og både EU-siden og EØS/EFTA-landene har foretatt en slik gjennomgang. Dermed kan forhandlinger om EØS-midler for perioden 2014-2019 starte formelt.

Mer informasjon:
Oversikt over rettsaktene som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen

Til toppen